• تهران
  • 021-82211425

معرفی هوش مصنوعی

معرفی هوش مصنوعی

فعالان حوزه فناوری سطوح مختلفی از هوش مصنوعی را مطرح می‌کنند. حقوق قابل تعلق به هوش مصنوعی نیز تابعی از هریک از این سطوح است. درحوزه حقوق هم در فناوری ساخت هوش مصنوعی و هم در فناوری بهره‌برداری از هوش مصنوعی می‌بایست الزاماتی رعایت شود.

گاهی هوش مصنوعی ابزاری برای خلاقیت و نوآوری انسان است و زمانی دیگر هوش مصنوعی که حائز خودمختاری است می‌تواند کاری بکند که انسان توانایی انجام آن را ندارد. به‌عبارت‌دیگر، هوش مصنوعی گاهی به‌منزله توسعه قدرت انسان است (یعنی ابزار)، وگاهی این فناوری به‌مثابه توسعه فهم انسان است (یعنی هوش مصنوعی خودمختار).

مسأله مهمی که دراین‌زمینه مطرح می‌شود، فلسفه اخلاق است. موجود انسانی دارای بعد اخلاقی است. بنابراین انسان هر خلاقیت و دستاوردی داشته باشد، خلاقیت و دستاورد او نیز حائز بعد اخلاقی خواهد بود، چرا که انسان در فرآیند نوآوری ملاحظات اخلاقی را در نظر می‌گیرد. اما آیا ساختار اخلاقی قابل کدگذاری در هوش مصنوعی می‌باشد؟

هوش مصنوعی واجد سه حیث می‌باشد: آفریننده؛ محصول؛ ابزار. آیا می‌توان برای هوش مصنوعی آفریننده شخصیت قائل شد؟ آیا هوش مصنوعی آفریننده می‌تواند دارایی و درنتیجه مسئولیت داشته باشد؟ اگر بتوان برای هوش مصنوعی حق و مسئولیت قائل شد، مباحث فلسفی و حقوقی زیادی در ادبیات حقوقی باز خواهد شد که با توجه به ساختار هر نظام حقوقی متفاوت است. پرسش دیگر آن است که با توسعه فناوری هوش مصنوعی، آیا درآینده با شخصیتی مصنوعی علاوه‌بر شخصیت حقیقی و حقوقی (اعتباری) روبرو خواهیم بود؟ به‌رسمیت‌شناختن شخصیت مصنوعی به‌منزله یک راه نرفته است و نیاز به ادبیات حقوقی جدید دارد.

زمانی‌که هوش مصنوعی به‌مثابه محصول است، در جهانی که سطح رقابت و سطح فناوری بین کشورها مدام در حال تغییر است، کشورهایی که درزمینه فناوری عقب هستند، دررابطه با هوش مصنوعی به‌منزله محصول، گرفتار تبعیض می‌شوند. منظور از هوش مصنوعی به‌منزله محصول، هوش مصنوعی به‌عنوان ابزار صنعتی است.

زمانی‌که از هوش مصنوعی به‌منزله ابزار صحبت می‌شود، منظور ابزار حقوقی است. سؤال این است که آیا دادگاه‌‌ها می‌توانند به هوش مصنوعی در فرآیندهای حقوقی ترتیب‌اثر دهند؟ آیا هوش مصنوعی را در فرآیندهای مالکیت فکری، مانند بررسی اظهارنامه‌ها در فرآیند ثبت اختراع، می‌توان به‌کار برد؟

این‌ها مسائلی هستند که در مناطق مختلف جهان و در نظام‌های حقوقی حول موضوع هوش مصنوعی مطرح گردیده‌اند و یافتن پاسخ برای هریک از آن‌ها نیازمند گفتگوهای تخصصی و شکل‌گیری رویه‌های قضائی است.

دسته بندی


پروژه ها


مدیریت مالکیت فکری- آسیب‌شناسی تجاری‌سازی مالکیت فکری در ایران
نشست مدیریت مالکیت فکری و اقتصاد دانش‌بنیان
معاهده همكاري در ثبت اختراعات
آيين‌نامه مشترك ‌موافقتنامه مادريد و پروتکل مربوطه
موافقتنامه‌ نیس درباره طبقه بندی علایم تجاری

اطلاعات تماس