• تهران
  • 021-82211425

موافقتنامه‌ نیس درباره طبقه بندی علایم تجاری

موافقتنامه‌ نیس درباره طبقه بندی علایم تجاری

موافقتنامه‌ نیس درباره طبقه بندی علایم تجاری

مصوب 1396,08,03

ماده ‌واحده – به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود به موافقتنامه نيس درباره طبقه بندي بين‌ المللي كالاها و خدمات براي اهداف ثبت علائم، مشتمل بر چهارده ماده و موافقتنامه لوكارنو درباره ايجاد طبقه بندي بين‌ المللي براي طرحهاي صنعتي، مشتمل بر پانزده ماده به شرح پيوست ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امين اسناد موافقتنامه‌ ها توديع نمايد.

تبصره ۱ – دولت موظف است كليه اصلاحيه ‌هاي موضوع ماده (۸) موافقتنامه نيس و ماده (۸) موافقتنامه لوكارنو را در مهلت مناسب و پيش از انقضاي مهلتهاي مورد نظر در مواد ياد شده طبق اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد. چنانچه مجلس شوراي اسلامي اصلاحيه‌ ها را تصويب ننمايد، دولت موظف است مراتب عدم پذيرش اصلاحيه را ظرف مهلت مقرر در موافقتنامه‌ هاي ياد شده به امين اسناد اعلام نمايد.

تبصره ۲ – رعايت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي هرگونه بازنگري در اجراي ماده (۱۱) موافقتنامه نيس و ماده (۱۱) موافقتنامه لوكارنو الزامي است.

موافقتنامه نيس

درباره طبقه بندي بين‌ المللي كالاها و خدمات براي اهداف ثبت علائم

مورخ 15 ژوئن 1957 ميلادي (25 خرداد 1336 هجري‌ شمسي)، به ‌گونه تجديد‌نظر‌ شده در استكهلم در تاريخ 14 ژوئيه 1967 ميلادي (23 تير 1346 هجري شمسي)، و در ژنو در تاريخ 13 مه 1977 ميلادي (23 ارديبهشت 1356 هجري شمسي)، و اصلاح ‌شده در تاريخ 28 سپتامبر 1979 ميلادي (6 مهر 1358 هجري شمسي)

ماده 1 – تأسيس اتحاديه خاص؛ تصويب طبقه بندي بين‌ المللي؛ تعريف و زبان ‌هاي طبقه بندي

1 – كشورهايي كه اين موافقتنامه در مورد آنها اعمال مي شود،‌ اتحاديه خاصي را تشكيل مي دهند و طبقه بندي مشترك كالاها و خدمات را براي اهداف ثبت علائم (كه از اين پس «طبقه بندي» ناميده مي شود) تصويب مي نمايند.

2 – طبقه بندي از موارد زير تشكيل شده است:

۱) فهرستي از طبقات و حسب مورد همراه با يادداشت‌ هاي توضيحي

۲) فهرست الفبايي كالاها و خدمات كه از اين پس «فهرست الفبايي» ناميده مي شود با اشاره به طبقه ‌اي كه در آن هر يك از كالاها و خدمات قرار مي ‌گيرند.

3 – طبقه بندي شامل موارد زير است:

۱) طبقه بندي انتشار يافته در سال ۱۹۷۱ (۱۳۵۰) به وسيله دفتر بين‌ المللي مالكيت معنوي موضوع كنوانسيون تأسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي (كه از اين پس «دفتر بين‌ المللي» ناميده مي شود)، با اين حال بديهي است تا زماني كه يادداشت ‌هاي توضيحي مربوط به فهرست طبقات به‌ وسيله كارگروه كارشناسان موضوع ماده (۳) برقرار نشده باشد، يادداشت هاي توضيحي فهرست طبقات مندرج در آن نشريه موقتي و به صورت توصيه‌ تلقي خواهد شد.

2) اصلاحيه‌ ها و الحاقيه ‌هايي كه قبل از لازم‌ الاجراء شدن اين سند، به موجب بند (1) ماده (4) موافقتنامه نيس مورخ 15 ژوئن 1957 (برابر با 25 خرداد 1336) و سند استكهلم مورخ 14 ژوئيه 1967 (برابر با 23 تير 1346) آن موافقتنامه، لازم ‌الاجراء شده ‌اند؛

۳) هرگونه تغييري كه طبق ماده (۳) اين سند به عمل مي‌ آيد و طبق بند (۱) ماده (۴) اين سند لازم‌ الاجراء مي گردد.

4 – متن طبقه بندي به زبانهاي انگليسي و فرانسوي هر دو متن داراي اعتبار يكسان خواهند بود.

5 –

الف) طبقه بندي موضوع رديف (۱) بند (۳) همراه با اصلاحيه‌ ها و الحاقيه هاي موضوع رديف (۲) بند‌ (۳) كه قبل از تاريخ مفتوح ‌شدن اين سند براي امضاء، لازم‌ الاجراء شده‌اند، در يك نسخه معتبر به زبان فرانسوي گنجانده شده و نزد مديركل سازمان جهاني مالكيت معنوي (كه از اين پس به ترتيب «مديركل» و «سازمان» ناميده مي ‌شوند) سپرده شده است. اصلاحيه‌ ها و الحاقيه هاي موضوع رديف (۲) بند (۳) كه پس از تاريخ مفتوح ‌شدن اين سند براي امضاء لازم‌ الاجراء گردند نيز به صورت يك نسخه معتبر به زبان فرانسوي نزد مديركل سپرده خواهد شد.

ب) نسخه انگليسي متون موضوع جزء (الف)، فوري پس از لازم‌ الاجراء شدن اين سند به وسيله كارگروه كارشناسان موضوع ماده (۳) تهيه و نسخه معتبر آن نزد مديركل سپرده خواهد شد.

پ) تغييرات موضوع رديف (۳) بند (۳) در يك نسخه معتبر به زبانهاي انگليسي و فرانسوي نزد مديركل سپرده خواهد شد.

6 – متون رسمي طبقه بندي به زبانهاي عربي، آلماني، ايتاليايي،‌ پرتغالي،‌ روسي، اسپانيولي و ساير زبان ‌هايي كه مجمع موضوع ماده (۵) ممكن است تعيين نمايد، به‌ وسيله مديركل و پس از مشورت با دولتهاي ذي ‌نفع و بر اساس ترجمه‌ اي كه به وسيله آن دولتها تسليم شده باشد يا از هر طريق ديگري كه متضمن تبعات مالي براي بودجه اتحاديه خاص يا سازمان نباشد، تنظيم خواهد شد.

7 – در فهرست الفبايي،‌ در مقابل درج هر كالا يا خدمت، يك شماره زنجيره (سريال) كه اختصاص به زباني دارد كه فهرست مذكور به آن زبان تنظيم شده، به همراه موارد زير درج خواهد شد:

(۱) در مورد فهرست الفبايي كه به زبان انگليسي تهيه شده، شماره زنجيره (سريال) مربوط به همان مورد در فهرست الفبايي به زبان فرانسوي و برعكس

(۲) در مورد فهرست الفبايي كه طبق بند (۶) تهيه شده،‌ شماره زنجيره (سريال) مربوط به همان مورد در فهرست الفبايي به زبان انگليسي يا در فهرست الفبايي به زبان فرانسوي

ماده 2 – اثر حقوقي و استفاده از طبقه بندي

1 – با رعايت الزامات مقرر در اين موافقتنامه، اثر طبقه بندي همان خواهد بود كه هر كشور عضو اتحاديه خاص براي آن قائل است. به ويژه طبقه بندي، ‌كشورهاي عضو اتحاديه خاص را در ارتباط با تعيين ميزان حمايت اعطائي به هر علامت معين، يا شناسايي علائم خدمات ملزم نخواهد ساخت.

2 – هر كشور عضو اتحاديه خاص حق استفاده از طبقه بندي را يا به صورت نظام اصلي يا نظام فرعي محفوظ مي‌ دارد.

3 – اداره صلاحيتدار كشورهاي عضو اتحاديه خاص، در اسناد رسمي و انتشارات مربوط به ثبت علائم، شماره‌ هاي طبقات طبقه بندي را درج خواهد كرد كه متعلق به كالاها يا خدماتي است كه علامت در مورد آنها ثبت شده است.

4 – اين حقيقت كه يك اصطلاح در فهرست الفبايي درج شده به هيچ وجه هيچ حقي كه ممكن است مترتب بر چنين اصطلاحي باشد را تحت تأثير قرار نمي دهند.

ماده 3 – كارگروه كارشناسان

1 – كارگروه كارشناسان كه در آن، هر كشور عضو اتحاديه خاص داراي نماينده باشد،‌ تشكيل خواهد شد.

2 –

الف ) مديركل مي تواند، و اگر كارگروه كارشناسان از او درخواست نمايد، بايد، از كشورهاي خارج از اتحاديه خاص كه عضو سازمان يا عضو كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي باشند، دعوت نمايد تا از طريق ناظر در جلسات كارگروه كارشناسان نمايندگي داشته باشند.

ب ) مديركل از سازمان‌ هاي بين‌ دولتي متخصص در زمينه علائم كه حداقل يكي از اعضاي آنها، كشور عضو اتحاديه خاص باشد، دعوت خواهد نمود تا از طريق ناظر در جلسات كارگروه كارشناسان نمايندگي داشته باشند.

پ) مديركل مي تواند، و اگر كارگروه كارشناسان از او درخواست نمايد، بايد، از نمايندگان ساير سازمان‌ هاي بين‌ دولتي و سازمان‌ هاي بين‌ المللي غيردولتي دعوت نمايد تا در بحث‌ هاي مورد علاقه خود شركت نمايند.

3 – كارگروه كارشناسان:

۱) درباره تغييرات در طبقه بندي تصميم‌ گيري خواهد نمود؛

۲) توصيه‌ هايي را به منظور تسهيل در استفاده از طبقه بندي و ترويج اعمال يكسان آن در اختيار كشورهاي عضو اتحاديه خاص قرار خواهد داد.

۳) تمامي ساير تدابيري كه به تسهيل اعمال طبقه بندي به وسيله كشورهاي درحال توسعه كمك نمايد و مستلزم تبعات مالي براي بودجه اتحاديه خاص يا براي سازمان نباشد را اتخاذ خواهد نمود.

۴) داراي حق تأسيس كارگروههاي فرعي و گروههاي كاري خواهد بود.

4 – كارگروه كارشناسان آيين ‌كار خود را تصويب خواهد نمود. در اين آيين ‌كار، امكان شركت سازمان‌ هاي بين‌ دولتي موضوع جزء (ب) بند (۲) كه مي توانند كمك مهمي به توسعه طبقه بندي بنمايند، در جلسات كارگروههاي فرعي و گروههاي كاري كارگروه كارشناسان، پيش بيني خواهد شد.

4 – پيشنهاد‌هاي انجام تغييرات در طبقه بندي، مي تواند به وسيله اداره صلاحيتدار هر كشور عضو اتحاديه خاص، دفتر بين‌ المللي، هر سازمان بين‌ دولتي داراي نماينده در كارگروه كارشناسي به موجب جزء (ب) بند (۲) و هر كشور يا سازماني كه به طور خاص از طرف كارگروه كارشناسان براي ارائه چنين پيشنهادهايي دعوت شده باشد، ارائه گردد. اين پيشنهادها به دفتر بين‌ المللي ارسال خواهد شد. دفتر بين‌ المللي اين پيشنهادها را حداكثر تا دو ماه پيش از تاريخ تشكيل اجلاس كارگروه كارشناسان كه قرار است در آن به اين پيشنهادها رسيدگي شود، به اعضاي كارگروه كارشناسان و ناظران ارسال خواهد نمود.

6 – هر كشور عضو اتحاديه خاص داراي يك رأي خواهد بود.

7 –

الف ) با رعايت جزء (ب)، تصميم ‌هاي كارگروه كارشناسان مستلزم كسب رأي اكثريت نسبي كشورهاي عضو اتحاديه خاص حاضر و رأي‌ دهنده خواهد بود.

ب ) تصميم ‌هاي مربوط به تصويب اصلاحات طبقه بندي مستلزم رأي اكثريت چهارپنجم كشورهاي عضو اتحاديه خاص حاضر در جلسه و رأي‌ دهنده خواهد بود. «اصلاحيه» به معناي هرگونه انتقال كالاها يا خدمات از يك طبقه به طبقه ديگر يا ايجاد هر طبقه جديد خواهد بود.

پ ) آيين كار موضوع بند (۴) مگر در موارد خاص، مقرر خواهد نمود اصلاحات طبقه بندي در پايان دوره ‌هاي تعيين ‌شده تصويب خواهد شد، طول مدت هر دوره به وسيله كارگروه كارشناسان تعيين خواهد شد.

8 – آراء ممتنع، رأي محسوب نخواهد شد.

ماده 4 – اطلاع،‌ لازم‌ الاجراء شدن و انتشار تغييرات

1 – دفتر بين‌ المللي تغييرات مصوب كارگروه كارشناسان و توصيه هاي كارگروه مزبور را به اطلاع اداره‌ هاي صلاحيتدار كشورهاي عضو اتحاديه خاص خواهد رسانيد. اصلاحيه‌ ها، شش ماه بعد از تاريخ ارسال اطلاعيه لازم‌ الاجراء خواهند شد. هر تغيير ديگر در تاريخي كه كارگروه كارشناسان در زمان تصويب تغيير مشخص نمايد، لازم‌ الاجراء خواهد شد.

2 – دفتر بين‌ المللي تغييراتي كه لازم‌ الاجراء مي ‌شوند را در طبقه بندي وارد خواهد نمود. اطلاعيه‌ هاي مربوط به اين تغييرات در نشريه ‌هاي ادواري كه ممكن است به وسيله مجمع موضوع ماده (۵) تعيين شود، انتشار خواهد يافت.

ماده 5 – مجمع اتحاديه خاص

1 –

الف ) اتحاديه خاص داراي يك مجمع متشكل از كشورهايي خواهد بود كه اين سند را تصويب كرده يا به آن ملحق شده باشند.

ب ) دولت هر كشور داراي يك نماينده خواهد بود كه مي تواند از كمك نمايندگان علي ‌البدل،‌ مشاورين و كارشناسان استفاده نمايد.

پ ) هزينه ‌هاي هر هيأت نمايندگي به وسيله دولتي تقبل خواهد شد كه آن را منصوب نموده است.

2 –

الف ) مجمع با رعايت مفاد مواد (۳) و (۴):

۱) به تمام موضوعات مربوط به نگاهداري و توسعه اتحاديه خاص و اجراي اين موافقتنامه رسيدگي خواهد نمود؛

۲) با توجه كافي و شايسته به هرگونه نظرات كشورهاي عضو اتحاديه خاص كه اين موافقتنامه را تصويب ننموده يا به آن ملحق نشده باشند، راهنمايي ‌ها را در ارتباط با تهيه مقدمات برگزاري فراهمايي‌ هاي بازنگري به دفتر بين‌ المللي ارائه خواهد نمود؛

۳) گزارش ‌ها و فعاليت ‌هاي مديركل سازمان (كه از اين پس «مديركل» ناميده مي شود) در ارتباط با اتحاديه خاص را مورد بررسي و تصويب قرار خواهد داد و تمام دستورهاي لازم را در خصوص موضوعاتي كه در صلاحيت اتحاديه خاص قرار دارد، به وي خواهد داد؛

4) برنامه را تعيين و بودجه دوسالانه اتحاديه خاص را تصويب و حسابهاي نهائي آن را تأييد خواهد نمود؛

۵) مقررات مالي اتحاديه خاص را تصويب خواهد نمود؛

۶) علاوه بر كارگروه كارشناسان موضوع ماده (۳)، ساير كارگروههاي كارشناسي و گروههاي كاري ديگر كه براي نيل به اهداف اتحاديه خاص لازم تشخيص دهد را تأسيس خواهد نمود.

۷) كشورهاي غيرعضو اتحاديه خاص و سازمان‌ هاي بين‌ دولتي و سازمان‌ هاي بين‌ المللي غيردولتي كه به جلسات مجمع به عنوان ناظر پذيرفته خواهند شد را تعيين خواهد نمود؛

۸) اصلاحات مواد (۵) تا (۸) را تصويب خواهد نمود؛

۹) هرگونه اقدام مقتضي ديگر را با هدف گسترش اهداف اتحاديه خاص انجام خواهد داد.

۱۰) ساير وظايفي را كه به ‌موجب اين‌ موافقتنامه مقتضي‌ باشد، انجام خواهد داد.

ب ) در ارتباط با موضوعاتي كه مورد علاقه ساير اتحاديه‌ هاي تحت اداره سازمان نيز باشد،‌ مجمع، تصميم هاي خود را پس از استماع نظرات مشورتي كارگروه هماهنگي سازمان اتخاذ خواهد نمود.

3 –

الف ) هر كشور عضو مجمع داراي يك رأي خواهد بود.

ب ) نصف كشورهاي عضو مجمع، حد نصاب را تشكيل خواهند داد.

پ ) با وجود مفاد مذكور در جزء (ب)، اگر در هر جلسه، تعداد كشورهاي حاضر كمتر از نصف ولي برابر يا بيش از يك سوم كشورهاي عضو مجمع باشد،‌ مجمع مي تواند تصميم هايي را به استثناي تصميم هاي مربوط به آيين كار مجمع اتخاذ نمايد،‌ تمامي اين تصميم‌ ها زماني نافذ خواهند شد كه شرايط اشاره ‌شده در زير محقق شده باشند. دفتر بين‌ المللي تصميم هاي مزبور را به كشورهاي عضو مجمع كه در جلسه حضور نداشته‌ اند، اعلام و از آنها دعوت خواهد نمود كه ظرف مدت سه ماه از تاريخ مكاتبه، رأي يا امتناع خود از رأي‌ دادن را به صورت كتبي اعلام نمايند. اگر در پايان مدت مذكور تعداد كشورهايي كه به اين ترتيب رأي يا امتناع خود را از رأي‌ دادن اعلام نموده‌ اند با تعداد كشورهايي كه حضور آنها در آن جلسه براي نيل به حد نصاب ضروري بود، برابر شود اين تصميم‌ ها به شرط اينكه هنوز در همان زمان از اكثريت لازم بهره ‌مند باشند،‌ نافذ خواهند شد.

ت ) با رعايت مفاد بند «۲» ماده (۸) تصميم هاي مجمع مستلزم اكثريت دوسوم آراء مأخوذه خواهد بود.

ث ) آراء ممتنع، رأي محسوب نخواهد شد.

ج ) هر نماينده تنها نمايندگي يك كشور را عهده‌ دار بوده و به نام آن كشور رأي خواهد داد.

چ ) كشورهاي عضو اتحاديه خاص كه عضو مجمع نباشند، در جلسات آن به عنوان ناظر پذيرفته خواهند شد.

4 –

الف ) مجمع هر دو سال تقويمي يك ‌بار، بنا به دعوت مديركل، اجلاس عادي خواهد داشت و در صورت نبود اوضاع و احوال استثنائي، در طي همان دوره و همان مكان انعقاد مجمع عمومي سازمان برگزار خواهد شد.

ب) مجمع بنا بر درخواست يك چهارم كشورهاي عضو خود بر اساس دعوت مديركل، اجلاس فوق‌ العاده را برگزار خواهد نمود.

پ ) دستور كار هر اجلاس به وسيله مديركل تهيه خواهد شد.

5 – مجمع، آيين ‌كار خود را تصويب خواهد كرد.

ماده 6 – دفتر بين‌ المللي

1 –

الف) وظايف اداري مربوط به اتحاديه خاص به‌ وسيله دفتر بين‌ المللي انجام خواهد شد.

ب) دفتر بين‌ المللي به ويژه مقدمات تشكيل اجلاس‌‌ ها را تدارك نموده و امور مربوط به دبيرخانه مجمع،‌ كارگروه كارشناسان و ساير كارگروههاي كارشناسان و گروههاي كاري را عهده‌ دار خواهد بود كه ممكن است به وسيله مجمع يا كارگروه كارشناسان تأسيس شوند.

پ) مديركل عاليترين مقام اجرائي اتحاديه خاص و نماينده آن خواهد بود.

2 – مديركل و هر عضو اداري منصوب از طرف وي بدون حق رأي در تمامي جلسات مجمع، كارگروه كارشناسان و ساير كارگروههاي كارشناسي يا گروههاي كاري كه ممكن است به وسيله مجمع يا كارگروه كارشناسان تأسيس شده باشند، شركت خواهند نمود. مديركل يا عضو اداري تعيين‌ شده از طرف وي به اعتبار سمت خود دبير اركان‌ هاي مزبور خواهد بود.

3 –

الف ) دفتر بين‌ المللي طبق دستورالعمل ‌هاي مجمع، فراهمايي ‌هاي بازنگري مفاد موافقتنامه غير از مواد (۵) تا (۸) را تدارك خواهد نمود.

ب ) دفتر بين‌ المللي مي تواند در ارتباط با تدارك فراهمايي‌ هاي بازنگري با سازمان‌ هاي بين‌ دولتي و سازمان‌ هاي بين‌ المللي غيردولتي مشورت نمايد.

پ ) مديركل و اشخاص منصوب از جانب وي در بحث‌ هاي فراهمايي‌ هاي مزبور بدون حق رأي شركت خواهند نمود.

4 – دفتر بين‌ المللي هرگونه وظايف ديگري را كه به آن محول شود، انجام خواهد داد.

ماده 7 – امور مالي

1 –

الف ) اتحاديه خاص داراي بودجه خواهد بود.

ب ) بودجه اتحاديه خاص شامل در آمدها و هزينه هاي مخصوص خود اتحاديه خاص،‌ سهم آن در بودجه هزينه هاي مشترك اتحاديه‌ ها و در صورت اقتضاء مبلغي خواهد بود كه براي بودجه فراهمايي سازمان در نظر گرفته شده است.

پ ) هزينه هايي كه انحصاراً قا‌بل تخصيص به اتحاديه خاص نباشد ولي بتوان آن را به يك يا چند اتحاديه تحت اداره سازمان تخصيص داد، به عنوان هزينه هاي مشترك اتحاديه‌ ها تلقي خواهند شد. سهم اتحاديه خاص در چنين هزينه هاي مشتركي متناسب با نفع اتحاديه خاص در آنها خواهد بود.

2 – بودجه اتحاديه خاص با توجه مقتضي به الزامات مربوط به هماهنگي با بودجه‌ هاي ساير اتحاديه‌ هاي تحت اداره سازمان معين خواهد شد.

3 – بودجه اتحاديه خاص از منابع زير تأمين خواهد شد:

۱) حق عضويت‌ هاي كشورهاي عضو اتحاديه خاص؛

2) وجوه و هزينه هاي دريافتي در قبال خدمات انجام‌ شده به وسيله دفتر بين‌ المللي در ارتباط با اتحاديه خاص؛

۳) عايدي فروش انتشارات دفتر بين‌ المللي در ارتباط با اتحاديه خاص يا حق‌ الامتيازهاي مربوط به آنها؛

۴) هدايا، اموال مورد وصيت و كمكهاي مالي بلاعوض؛

۵) مال الاجاره‌ ها، هزينه هاي مالي و ساير درآمدهاي متفرقه

4 –

الف ) به منظور تعيين حق عضويت موضوع رديف (۱) بند (۳)،‌ هر كشور عضو اتحاديه خاص در همان طبقه ‌اي قرار خواهد گرفت كه در اتحاديه پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي به آن تعلق دارد و حق عضويت سالانه خود را بر اساس همان شماره واحدهايي كه براي آن طبقه در آن اتحاديه معين شده خواهد پرداخت.

ب ) حق عضويت سالانه هر كشور عضو اتحاديه خاص عبارت خواهد بود از نسبتي از كل مبلغ بودجه ‌اي كه قرار است توسط تمام كشورهاي عضو اتحاديه خاص براي بودجه پرداخت شود. اين نسبت همان نسبت تعداد واحدهاي كشور مزبور از كل واحدهاي حق عضويت تمام كشورها خواهد بود.

پ ) حق عضويت در اول ژانويه (يازدهم دي ماه) هر سال قابل پرداخت خواهد بود.

ت)‌ كشوري كه داراي ديون معوقه در ارتباط با پرداخت حق عضويت خود به ميزان مبلغ حق عضويت‌ هاي دو سال كامل قبل يا بيشتر باشد، نمي تواند حق رأي خود را در هر يك از اركان‌ اتحاديه خاص اعمال نمايد. با وجود اين هر يك از اركان‌ اتحاديه خاص مي توانند چنانچه و تا مادامي كه قانع شوند كه تأخير در پرداخت به علت شرايط و اوضاع و احوال استثنائي و غيرقابل اجتناب بوده، اجازه دهند كه آن كشور به اعمال حق رأي خود در آن ركن ادامه دهد.

ث ) چنانچه بودجه، قبل از آغاز دوره مالي جديد تصويب نشود ميزان آن طبق مقررات مالي در همان سطح بودجه سال قبل خواهد بود.

5 – مبلغ هزينه ها و حق الزحمه‌ ها در قبال خدمات انجام‌ شده به‌ وسيله دفتر بين‌ المللي در ارتباط با اتحاديه خاص، به وسيله مديركل تعيين و به مجمع گزارش خواهد شد.

6 –

الف ) اتحاديه خاص داراي يك صندوق سرمايه در گردش خواهد بود كه با پرداخت در يك نوبت توسط هر كشور عضو اتحاديه خاص، تشكيل مي شود. در صورتي كه اين مبلغ كفايت نكند، مجمع در مورد افزايش آن تصميم‌ گيري خواهد كرد.

ب ) ميزان مبلغ پرداخت اوليه هر كشور به صندوق مزبور يا مبلغ مربوط به مشاركت هر كشور در افزايش آن عبارت خواهد بود از نسبتي از حق عضويت آن كشور در سالي كه در آن سال صندوق مزبور تأسيس شده يا سالي كه در آن سال تصميم به افزايش گرفته شده است.

پ ) مجمع نسبت و شرايط پرداخت را بر اساس پيشنهاد مديركل و پس از استماع نظر كارگروه هماهنگي سازمان تعيين خواهد نمود.

7 –

الف ) در موافقتنامه مقر منعقده با كشوري كه مقر سازمان در قلمرو آن واقع است، مقرر خواهد شد كه هر زمان كه وجوه صندوق سرمايه در گردش كفايت نكند، كشور مزبور، پيش پرداختهايي را اعطاء نمايد. مبلغ اين پيش‌ پرداخت‌ ها و شرايط اعطاي آن در هر مورد تابع موافقتنامه‌ هاي جداگانه بين كشور مزبور و سازمان خواهد بود.

ب ) كشور موضوع جزء (الف) و سازمان، هر كدام حق دارند طي اطلاعيه كتبي انصراف خود را از تعهد به ارائه پيش پرداخت اعلام نمايند. اين انصراف پس از گذشت سه سال از تاريخ پايان سال اعلام مزبور نافذ خواهد شد.

8 – حسابرسي حساب‌ ها به‌ وسيله يك يا چند كشور عضو اتحاديه خاص يا توسط حسابرسان خارجي، به نحو مقرر در مقررات مالي صورت خواهد پذيرفت. حسابرسان را مجمع با موافقت خود آنها تعيين خواهد نمود.

ماده 8 – اصلاح مواد (۵) تا (۸)

1 – هر كشور عضو مجمع يا مديركل مي تواند پيشنهادهاي مربوط به اصلاح مواد (۵)، (۶)، (۷) و اين ماده را ارائه كند. پيشنهادهاي مذكور را مديركل حداقل شش ماه قبل از بررسي در مجمع، به كشورهاي عضو مجمع ارسال خواهد نمود.

2 – اصلاحات مواد موضوع بند (۱) به‌ وسيله مجمع تصويب خواهد شد. تصويب، مستلزم كسب اكثريت سه چهارم آراي مأخوذه خواهد بود، مشروط بر اين كه هر اصلاحيه ماده (۵) و اين بند مستلزم كسب اكثريت چهارپنجم آراي مأخوذه باشد.

3 – هر اصلاحيه مواد موضوع بند (۱) يك ماه پس از تاريخي لازم‌ الاجراء خواهد شد كه مديركل اطلاعيه كتبي پذيرش سه چهارم از كشورهاي عضو مجمع در زمان تصويب اصلاحيه در مجمع را كه طبق تشريفات قانون اساسي متبوع آنها صورت گرفته است دريافت نمايد. هرگونه اصلاحيه مواد مذكور كه به اين ترتيب پذيرفته شود، از تاريخ لازم‌ الاجراء شدن اصلاحيه براي تمامي كشورهايي كه عضو مجمع هستند يا كشورهايي كه در تاريخ مؤخري عضو آن مي ‌شوند، لازم ‌الاتباع خواهد بود. مشروط بر اين كه هر اصلاحيه‌ اي كه تعهدات مالي كشورهاي عضو اتحاديه خاص را افزايش دهد، تنها در مورد آن عده از كشورهايي كه پذيرش خود را نسبت به چنين اصلاحيه ‌اي اعلام نموده باشند، لازم‌ الاجراء باشد.

ماده 9 – تصويب و الحاق؛ لازم‌ الاجراء شدن

1 – هر كشور عضو اتحاديه خاص كه اين سند را امضاء نموده است، مي تواند آن را تصويب نمايد و اگر آن را امضاء ننموده باشد، مي تواند به آن ملحق گردد.

2 – هر كشور خارج از اتحاديه خاص كه عضو كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي باشد، مي تواند به اين سند ملحق شود و در نتيجه كشور عضو اتحاديه خاص گردد.

3 – اسناد تصويب و الحاق نزد مديركل سپرده خواهد شد.

4 –

الف ) اين سند سه ماه پس از تحقق هر دو شرط زير لازم‌ الاجراء خواهد شد:

(1) تعداد شش كشور يا بيشتر اسناد تصويب يا الحاق خود را سپرده باشند؛

(2) حداقل سه كشور از كشورهاي مذكور، در تاريخ مفتوح ‌شدن اين سند براي امضاء، كشورهاي عضو اتحاديه خاص باشند.

ب ) لازم‌ الاجراء شدن موضوع جزء (الف) در مورد آن كشورهايي اعمال خواهد شد كه حداقل سه ماه پيش از لازم‌ الاجراء شدن فوق، اسناد تصويب يا الحاق را سپرده باشند.

پ ) در مورد هر كشوري كه مشمول جزء (ب) نمي‌ باشد، اين سند سه ماه بعد از تاريخي لازم‌ الاجراء خواهد شد كه آن كشور، تصويب يا الحاق خود به آن را به‌ وسيله مديركل اطلاع دهد، مگر اين ‌كه تاريخ مؤخري در سند تصويب يا ‌الحاق ذكر شده باشد. در مورد اخير اين سند نسبت به آن كشور در تاريخي لازم‌ الاجراء خواهد شد كه به اين ترتيب اعلام شده است.

5 – تصويب يا الحاق به خودي خود به منزله پذيرش تمام شروط و برخورداري از تمام مزاياي اين سند خواهد بود.

6 – پس از لازم‌ الاجراء شدن اين سند، هيچ كشوري نمي تواند سند قبلي اين موافقتنامه را تصويب نمايد يا به آن ملحق شود.

ماده 10 – مدت اعتبار

اين موافقتنامه داراي همان مدت اعتبار كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي خواهد بود.

ماده ۱1 – بازنگري

1 – اين موافقتنامه مي تواند هر از چندگاهي به وسيله فراهمايي كشورهاي عضو اتحاديه خاص مورد بازنگري واقع شود.

2 – انعقاد فراهمايي‌ هاي بازنگري بنا بر تصميم مجمع صورت خواهد گرفت.

3 – مواد (5) تا (8) مي تواند در فراهمايي بازنگري يا طبق ماده (8) اصلاح شود.

ماده 12 – فسخ عضويت

1 – هر كشور مي تواند طي اطلاعيه‌ اي خطاب به مديركل، عضويت خود را در اين سند فسخ نمايد. فسخ عضويت به منزله فسخ عضويت در سند يا اسناد قبلي اين موافقتنامه كه كشور انصراف‌ دهنده سند ممكن است آن را تصويب نموده يا به آن ملحق شده باشد خواهد بود و تنها در مورد كشوري كه اين فسخ عضويت را انجام داده است، نافذ و موافقتنامه براي ساير كشورهاي عضو اتحاديه خاص به طور كامل نافذ و لازم‌ الاجراء باقي خواهد ماند.

2 – فسخ عضويت يك سال پس از روزي كه در آن، مديركل اطلاعيه را دريافت نموده است، نافذ خواهد شد.

3 – هيچ كشور عضو اتحاديه خاص نمي تواند قبل از انقضاي مدت پنج سال از تاريخ عضويت خود در اتحاديه خاص، حق فسخ عضويت مقرر در اين ماده را اعمال نمايد.

ماده 13 – ارجاع به ماده (۲۴) كنوانسيون پاريس

مفاد ماده (۲۴) سند استكهلم مورخ ۱۹۶۷ (۱۳۴۶) كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي در مورد اين موافقتنامه اعمال خواهد شد، مشروط به اين ‌كه اگر مفاد مزبور در آينده اصلاح شود، آخرين اصلاحيه در ارتباط با آن كشورهاي عضو اتحاديه خاص كه متعهد به چنين اصلاحيه‌ اي باشند در مورد اين موافقتنامه اعمال خواهد شد.

ماده 14 – امضاء؛ زبانها؛ وظايف امين اسناد؛ اطلاعيه‌ ها

1 –

الف ) اين سند در يك نسخه‌ اصلي به زبان انگليسي و فرانسوي امضاء خواهد شد و هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردار خواهند بود و نزد مديركل سپرده خواهد شد.

ب ) مديركل پس از مشورت با دولتهاي ذي ‌نفع و ظرف مدت دو ماه از تاريخ امضاي اين سند، متون رسمي اين سند را به دو زبان ديگر، روسي و اسپانيولي همراه با زبان‌ هاي موضوع جزء (الف) كه متون معتبري هستند كه كنوانسيون تأسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي به آن زبانها امضاء شده است، تهيه خواهد نمود.

پ ) مديركل پس از مشورت با دولتهاي ذي ‌نفع متون رسمي اين سند را به زبانهاي عربي، آلماني،‌ ايتاليايي و پرتغالي و ساير زبانهايي كه ممكن است مجمع تعيين نمايد، تهيه خواهد نمود.

2 – اين سند تا تاريخ ۳۱ دسامبر ۱۹۷۷ (برابر با۱۰ دي ۱۳۵۶) براي امضاء مفتوح خواهد بود.

3 –

الف ) مديركل دو نسخه از متن امضاء شده اين سند را پس از تصديق خود براي دولتهاي تمام كشورهاي عضو اتحاديه خاص و بنا به درخواست براي دولت هر كشور ديگر ارسال خواهد نمود.

ب ) مديركل دو نسخه از هر اصلاحيه اين سند را پس از تصديق خود براي تمام دولتهاي كشورهاي عضو اتحاديه خاص و بنا به درخواست، براي دولت‌ هر كشور ديگر ارسال خواهد نمود.

4 – مديركل، اين سند را نزد دبيرخانه سازمان ملل متحد ثبت خواهد نمود.

5 – مديركل، دولتهاي تمام كشورهاي عضو كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي را از موارد زير آگاه خواهد نمود:

۱) امضاء ها به موجب بند (۱) اين ماده؛

۲) سپردن اسناد تصويب يا الحاق به موجب بند (۳) ماده (۹)؛

۳) تاريخ لازم‌ الاجراء شدن اين سند به موجب جزء (الف) بند (۴) ماده (۹)؛

۴) پذيرش اصلاحيه‌ هاي اين سند به موجب بند (۳) ماده (۸)؛

۵) تاريخ ‌هايي كه در آنها اصلاحيه‌ هاي مزبور لازم‌ الاجراء مي‌گردند؛

۶) فسخ عضويت‌ هاي دريافتي به موجب ماده (۱۲)

موافقتنامه‌ نیس درباره طبقه بندی علایم تجاری(نسخه PDF)

دسته بندی


پروژه ها


مدیریت مالکیت فکری- آسیب‌شناسی تجاری‌سازی مالکیت فکری در ایران
نشست مدیریت مالکیت فکری و اقتصاد دانش‌بنیان
معاهده همكاري در ثبت اختراعات
آيين‌نامه مشترك ‌موافقتنامه مادريد و پروتکل مربوطه
موافقتنامه‌ نیس درباره طبقه بندی علایم تجاری

اطلاعات تماس