• تهران
  • 021-82211425

موافقتنامه‌ لوكارنو درباره طبقه بندی طرح های صنعتی

موافقتنامه‌ لوكارنو درباره طبقه بندی طرح های صنعتی

موافقتنامه‌ لوكارنو درباره طبقه بندی طرح های صنعتی

مصوب 1396,08,03

ماده ‌واحده – به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود به موافقتنامه نيس درباره طبقه بندي بين‌ المللي كالاها و خدمات براي اهداف ثبت علائم، مشتمل بر چهارده ماده و موافقتنامه لوكارنو درباره ايجاد طبقه بندي بين‌ المللي براي طرحهاي صنعتي، مشتمل بر پانزده ماده به شرح پيوست ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امين اسناد موافقتنامه‌ ها توديع نمايد.

تبصره ۱ – دولت موظف است كليه اصلاحيه ‌هاي موضوع ماده (۸) موافقتنامه نيس و ماده (۸) موافقتنامه لوكارنو را در مهلت مناسب و پيش از انقضاي مهلتهاي مورد نظر در مواد ياد شده طبق اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد. چنانچه مجلس شوراي اسلامي اصلاحيه‌ ها را تصويب ننمايد، دولت موظف است مراتب عدم پذيرش اصلاحيه را ظرف مهلت مقرر در موافقتنامه‌ هاي ياد شده به امين اسناد اعلام نمايد.

تبصره ۲ – رعايت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي هرگونه بازنگري در اجراي ماده (۱۱) موافقتنامه نيس و ماده (۱۱) موافقتنامه لوكارنو الزامي است.

موافقتنامه لوكارنو

2 موافقتنامه لوكارنو

درباره ايجاد طبقه بندي بين‌ المللي براي طرحهاي صنعتي امضاء شده در تاريخ 8 اكتبر 1968 ميلادي (16 مهر 1347 هجري ‌شمسي)، به گونه اصلاح ‌شده در 28 سپتامبر 1979 ميلادي (6 مهر 1358 هجري ‌شمسي)

ماده 1 – تأسيس اتحاديه خاص؛ تصويب طبقه بندي بين‌ المللي

1 – كشورهايي كه اين موافقتنامه در مورد آنها اعمال مي شود اتحاديه خاصي را تشكيل مي دهند.

2 – اين كشورها طبقه بندي واحدي را براي طرحهاي صنعتي (كه از اين پس «طبقه بندي بين‌ المللي» ناميده مي شود) تصويب مي نمايند.

3 – طبقه بندي بين‌ المللي متشكل خواهد بود از:

۱) فهرست طبقات و طبقات فرعي؛

۲) فهرست الفبايي از كالاهايي كه در آنها طرحهاي صنعتي به كار رفته است با اشاره به طبقات و طبقات فرعي كه طرحهاي مزبور در آنها قرار مي‌ گيرند؛

۳) يادداشت هاي توضيحي

4 – فهرست طبقات و طبقات فرعي، فهرستي است كه با رعايت اصلاحيه‌ ها و الحاقيه هايي كه كارگروه كارشناسان ايجاد شده به‌ موجب ماده (۳)، (كه از اين ‌پس «كارگروه كارشناسان» ناميده مي شود) ممكن است در آن انجام دهد، به اين موافقتنامه پيوست شده است.

5 – فهرست الفبايي كالاها و يادداشت هاي توضيحي به وسيله كارگروه كارشناسان طبق تشريفات مقرر در ماده (۳) تصويب خواهد شد.

6 – كارگروه كارشناسان مي تواند طبق تشريفات مقرر در ماده (۳)، طبقه بندي بين‌ المللي را اصلاح يا تكميل نمايد.

7 –

الف ) طبقه بندي بين‌ المللي به زبان ‌هاي انگليسي و فرانسوي تهيه خواهد شد.

ب ) متون رسمي طبقه بندي بين‌ المللي به ساير زبان ‌هايي كه مجمع موضوع ماده (۵) تعيين نمايد، توسط دفتر بين‌ المللي مالكيت معنوي (كه از اين پس «دفتر بين‌ المللي» ناميده مي شود) موضوع كنوانسيون تأسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي (كه از اين پس «سازمان» ناميده مي شود) پس از مشورت با دولتهاي ذي‌ نفع تهيه خواهد شد.

ماده 2 – استفاده از طبقه بندي بين‌ المللي و حيطه شمول حقوقي آن

1 – با رعايت الزامات مقرر در اين موافقتنامه،‌ طبقه بندي بين‌ المللي تنها داراي ويژگي اداري خواهد بود. با وجود اين‌ هر كشوري مي تواند حيطه شمول حقوقي را كه لازم تشخيص دهد، به آن منتسب نمايد. به ويژه ‌طبقه بندي بين‌ المللي، كشورهاي عضو اتحاديه خاص را در ارتباط با ماهيت و دامنه حمايت اعطائي به طرح در آن كشورها متعهد نمي‌سازد.

2 – هر كشور عضو اتحاديه خاص حق استفاده از طبقه بندي بين‌ المللي را به عنوان يك نظام اصلي يا فرعي محفوظ مي ‌دارد.

3 – ادارات كشورهاي عضو اتحاديه خاص، در اسناد رسمي براي توديع يا ثبت طرحها و اگر آنها به طور رسمي منتشر شده باشند در انتشارات مورد نظر، شماره طبقات و طبقات فرعي طبقه بندي بين‌ المللي را درج خواهند نمود كه متعلق به كالايي است كه در طرحها به كار رفته‌ اند.

4 – در انتخاب اصطلاحات براي درج در فهرست الفبايي كالاها، كارگروه كارشناسان، احتياط منطقي را به منظور احتراز از استفاده از اصطلاحاتي كه ممكن است نسبت به آنها حقوق انحصاري وجود داشته باشد به كار خواهد برد. به هر حال،‌ درج هر واژه ‌اي در فهرست الفبايي،‌ به منزله ابراز نظر كارگروه كارشناسان در ارتباط با مشمول حقوق انحصاري بودن يا نبودن آن واژه نمي‌ باشد.

ماده 3 – كارگروه كارشناسان

1 – وظايف موضوع بندهاي (۴)، (۵) و (۶) ماده (۱) به كارگروه كارشناسان، محول خواهد شد. هر كشور عضو اتحاديه خاص در كارگروه كارشناسان داراي نماينده خواهد بود و اين كارگروه طبق آيين كاري تشكيل خواهد شد كه با رأي اكثريت نسبي كشورهاي داراي نماينده تصويب شده است.

2 – كارگروه كارشناسان فهرست الفبايي و يادداشت هاي توضيحي را با رأي اكثريت نسبي كشورهاي عضو اتحاديه خاص تصويب خواهد نمود.

3 – پيشنهادهاي مربوط به اصلاحيه‌ ها يا الحاقيه هاي طبقه بندي بين‌ المللي، مي تواند به وسيله اداره هر كشور عضو اتحاديه خاص يا به وسيله دفتر بين‌ المللي ارائه شود. هر پيشنهاد ارائه ‌شده توسط يك اداره، توسط آن اداره به دفتر بين‌ المللي ارسال خواهد شد. دفتر بين‌ المللي پيشنهادهاي خود و ادارات را حداكثر تا دو ماه پيش از تاريخ تشكيل اجلاس كارگروه كارشناسان كه قرار است در آن به اين پيشنهادها رسيدگي شود، به اعضاي كارگروه ارسال خواهد نمود.

4 – تصميم هاي كارگروه كارشناسان درباره تصويب اصلاحيه‌ ها و الحاقيه هاي طبقه بندي بين‌ المللي با رأي اكثريت نسبي كشورهاي عضو اتحاديه اتخاذ خواهد شد. با وجود اين، اگر اين تصميم‌ ها متضمن ايجاد طبقه جديد يا انتقال كالاها از يك طبقه به طبقه ديگر باشد، مستلزم حصول اتفاق آراء خواهد بود.

5 – هر كارشناس داراي حق رأي از طريق پست خواهد بود.

6 – اگر كشوري نماينده ‌اي را براي شركت در اجلاس معين كارگروه كارشناسان منصوب ننمايد يا كارشناس تعيين ‌شده رأي خود را،‌ در طي اجلاس يا ظرف مدتي كه به وسيله آيين كار كارگروه كارشناسان مقرر خواهد شد،‌ ابراز ننمايد،‌ چنين تلقي خواهد شد كه كشور مربوط تصميم كارگروه را پذيرفته است.

ماده 4 – اطلاع و انتشار طبقه بندي و اصلاحيه‌ ها و الحاقيه هاي مربوط به آن

1 – فهرست الفبايي كالاها و يادداشت هاي توضيحي مصوب كارگروه كارشناسان و همچنين هرگونه اصلاحيه يا الحاقيه طبقه بندي بين‌ المللي مصوب كارگروه مزبور، توسط دفتر بين المللي به اطلاع ادارات كشورهاي عضو اتحاديه خاص خواهد رسيد. تصميم هاي كارگروه كارشناسان به محض وصول اطلاعيه فوق لازم‌ الاجراء خواهند شد. با وجود اين اگر چنين تصميم هايي متضمن ايجاد طبقه جديد يا هر انتقال كالاها از يك طبقه به طبقه ديگر باشد، ‌اين تصميم‌ ها ظرف مدت شش ماه از تاريخ اطلاعيه مزبور لازم‌ الاجراء خواهد شد.

2 – دفتر بين‌ المللي به عنوان امين اسناد طبقه بندي بين‌ المللي، اصلاحيه‌ ها و الحاقيه هايي كه لازم‌ الاجراء شده ‌اند را در آن طبقه بندي وارد خواهد نمود. اطلاعيه‌ هاي مربوط به اصلاحيه‌ ها و الحاقيه‌ ها در نشريات ادواري كه به‌ وسيله مجمع تعيين خواهد شد،‌ انتشار خواهد يافت.

ماده 5 – مجمع اتحاديه خاص

1 –

الف ) اتحاديه خاص داراي يك مجمع متشكل از كشورهاي عضو اتحاديه خاص خواهد بود.

ب ) دولت هر كشور عضو اتحاديه خاص داراي يك نماينده خواهد بود كه مي تواند از كمك نمايندگان علي‌ البدل،‌ مشاوران و كارشناسان استفاده نمايد.

پ ) هزينه هاي هر هيأت نمايندگي به وسيله دولتي تقبل خواهد شد كه آن را منصوب نموده است.

2 –

الف ) مجمع با رعايت مفاد ماده (۳):

۱) به تمام موضوعات مربوط به نگهداري و توسعه اتحاديه خاص و اجراي اين موافقتنامه رسيدگي خواهد نمود؛

۲) راهنمايي ‌ها را در ارتباط با تهيه مقدمات برگزاري فراهمايي‌ هاي بازنگري به دفتر بين‌ المللي ارائه خواهد نمود؛

۳) گزارش‌ ها و فعاليت‌ هاي مديركل سازمان (كه از اين پس «مديركل» ناميده مي شود) در ارتباط با اتحاديه خاص را مورد بررسي و تصويب قرار خواهد داد و تمام دستورهاي لازم را در خصوص موضوعاتي كه در صلاحيت اتحاديه خاص قراردارد، به وي خواهد داد؛

۴) برنامه را تعيين و بودجه دوسالانه اتحاديه خاص را تصويب و حسابهاي نهائي آن را تأييد خواهد نمود؛

۵) مقررات مالي اتحاديه خاص را تصويب خواهد نمود؛

۶) در مورد تهيه متون رسمي طبقه بندي بين‌ المللي به زبان ‌هايي غير از انگليسي و فرانسوي، تصميم ‌گيري خواهد نمود؛

۷) علاوه بر كارگروه كارشناسان موضوع ماده (۳)، ساير كارگروههاي كارشناسي و گروه ‌هاي كاري ديگر كه براي نيل به اهداف اتحاديه خاص لازم تشخيص دهد را تأسيس خواهد نمود.

۸) كشورهاي غيرعضو اتحاديه خاص و سازمان‌ هاي بين‌ دولتي و سازمان‌ هاي بين‌ المللي غيردولتي كه به جلسات مجمع به عنوان ناظر پذيرفته خواهند شد را تعيين خواهد نمود؛

۹) اصلاحات مواد (۵) تا (۸) را تصويب خواهد نمود؛

۱۰) هرگونه اقدام مقتضي ديگر را با هدف گسترش اهداف اتحاديه خاص انجام خواهد داد.

۱۱) ساير وظايفي را كه به موجب اين موافقتنامه مقتضي باشد انجام خواهد داد.

ب ) در ارتباط با موضوعاتي كه مورد علاقه ساير اتحاديه‌ هاي تحت اداره سازمان نيز باشد،‌ مجمع، تصميم هاي خود را پس از استماع نظرات مشورتي كارگروه هماهنگي سازمان اتخاذ خواهد نمود.

3 –

الف ) هر كشور عضو مجمع داراي يك رأي خواهد بود.

ب ) نصف كشورهاي عضو مجمع، حد نصاب را تشكيل خواهند داد.

پ ) با وجود مفاد مذكور در جزء (ب)، اگر در هر جلسه، تعداد كشورهاي حاضر كمتر از نصف ولي برابر يا بيش از يك سوم كشورهاي عضو مجمع باشد،‌ مجمع مي تواند تصميم هايي را به استثناي تصميم هاي مربوط به آيين كار مجمع اتخاذ نمايد،‌ تمامي اين تصميم‌ ها زماني نافذ خواهند شد كه شرايط اشاره‌ شده در زير محقق شده باشند. دفتر بين‌ المللي تصميم هاي مزبور را به كشورهاي عضو مجمع كه در جلسه حضور نداشته ‌اند، اعلام و از آنها دعوت خواهد نمود كه ظرف مدت سه ماه از تاريخ مكاتبه، رأي يا امتناع خود از رأي‌ دادن را به صورت كتبي اعلام نمايند. اگر در پايان مدت مذكور تعداد كشورهايي كه به اين ترتيب رأي يا امتناع خود را از رأي‌ دادن اعلام نموده‌ اند با تعداد كشورهايي كه حضور آنها در آن جلسه براي نيل به حد نصاب ضروري بود، برابر شود اين تصميم‌ ها به شرط اينكه هنوز در همان زمان از اكثريت لازم بهره‌ مند باشند،‌ نافذ خواهند شد.

ت ) با رعايت مفاد بند «۲» ماده (۸) تصميم هاي مجمع مستلزم اكثريت دوسوم آراء مأخوذه خواهد بود.

ث ) آراء ممتنع، رأي محسوب نخواهد شد.

ج ) هر نماينده تنها نمايندگي يك كشور را عهده‌ دار بوده و به نام آن كشور رأي خواهد داد.

4 –

الف ) مجمع هر دو سال تقويمي يك‌ بار، بنا به دعوت مديركل اجلاس عادي خواهد داشت و در صورت نبود اوضاع و احوال استثنائي، در طي همان دوره و همان مكان انعقاد مجمع عمومي سازمان برگزار خواهد شد.

ب ) مجمع بنا بر درخواست يك چهارم كشورهاي عضو خود بر اساس دعوت مديركل، اجلاس فوق‌ العاده را برگزار خواهد نمود.

پ ) دستور كار هر اجلاس به وسيله مديركل تهيه خواهد شد.

5 – مجمع آيين ‌كار خود را تصويب خواهد كرد.

ماده 6 – دفتر بين‌ المللي

1 –

الف ) وظايف اداري مربوط به اتحاديه خاص به‌ وسيله دفتر بين‌ المللي انجام خواهد شد.

ب ) دفتر بين‌ المللي به ويژه مقدمات تشكيل اجلاس‌ ‌ها را تدارك نموده و امور مربوط به دبيرخانه مجمع، ‌كارگروه كارشناسان و ساير كارگروههاي كارشناسان و گروههاي كاري را عهده‌ دار خواهد بود كه ممكن است به وسيله مجمع يا كارگروه كارشناسان تأسيس شوند.

پ ) مديركل عالي‌ ترين مقام اجرائي اتحاديه خاص و نماينده آن خواهد بود.

2 – مديركل و هر عضو اداري منصوب از طرف وي بدون حق رأي در تمامي جلسات مجمع، كارگروه كارشناسان و ساير كارگروههاي كارشناسي يا گروههاي كاري كه ممكن است به وسيله مجمع يا كارگروه كارشناسان تأسيس شده باشند، شركت خواهند نمود. مديركل يا عضو اداري تعيين‌ شده از طرف وي به اعتبار سمت خود دبير اركان ‌هاي مزبور خواهد بود.

3 –

الف ) دفتر بين‌ المللي طبق دستورالعمل ‌هاي مجمع، فراهمايي‌ هاي بازنگري مفاد موافقتنامه غير از مواد (۵) تا (۸) را تدارك خواهد نمود.

ب ) دفتر بين‌ المللي مي تواند در ارتباط با تدارك فراهمايي‌ هاي بازنگري با سازمان‌ هاي بين‌ دولتي و سازمان‌ هاي بين‌ المللي غيردولتي مشورت نمايد.

پ ) مديركل و اشخاص منصوب از جانب وي در بحث ‌هاي فراهمايي‌ هاي مزبور بدون حق رأي شركت خواهند نمود.

4 – دفتر بين‌ المللي هرگونه وظايف ديگري را كه به آن محول شود، انجام خواهد داد.

ماده 7 – امور مالي

1 –

الف ) اتحاديه خاص داراي بودجه خواهد بود.

ب ) بودجه اتحاديه خاص شامل درآمدها و هزينه هاي مخصوص خود اتحاديه خاص،‌ سهم آن در بودجه هزينه هاي مشترك اتحاديه‌ ها و در صورت اقتضاء مبلغي خواهد بود كه براي بودجه فراهمايي سازمان در نظر گرفته شده است.

پ ) هزينه هايي كه انحصاراً قا‌بل تخصيص به اتحاديه خاص نباشد ولي بتوان آن را به يك يا چند اتحاديه ديگر تحت اداره سازمان تخصيص داد، به عنوان هزينه هاي مشترك اتحاديه‌ ها تلقي خواهند شد. سهم اتحاديه خاص در چنين هزينه هاي مشتركي متناسب با نفع اتحاديه خاص در آنها خواهد بود.

2 – بودجه اتحاديه خاص با توجه مقتضي به الزامات مربوط به هماهنگي با بودجه‌ هاي ساير اتحاديه‌ هاي تحت اداره سازمان معين خواهد شد.

3 – بودجه اتحاديه خاص از منابع زير تأمين خواهد شد:

۱) حق عضويت‌ هاي كشورهاي عضو اتحاديه خاص؛

۲) وجوه و هزينه هاي دريافتي در قبال خدمات انجام ‌شده به وسيله دفتر بين‌ المللي در ارتباط با اتحاديه خاص؛

۳) عايدي فروش انتشارات دفتر بين‌ المللي در ارتباط با اتحاديه خاص يا حق‌ الامتيازهاي مربوط به آنها؛

۴) هدايا، اموال مورد وصيت و كمكهاي مالي بلاعوض؛

۵) مال الاجاره ‌ها، هزينه هاي مالي و ساير درآمدهاي متفرقه

4 –

الف ) به منظور تعيين حق عضويت موضوع رديف (۱) بند (۳)،‌ هر كشور عضو اتحاديه خاص در همان طبقه‌ اي قرار خواهد گرفت كه در اتحاديه پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي به آن تعلق دارد و حق عضويت سالانه خود را بر اساس همان شماره واحدهايي كه براي آن طبقه در آن اتحاديه معين شده خواهد پرداخت.

ب ) حق عضويت سالانه هر كشور عضو اتحاديه خاص عبارت خواهد بود از نسبتي از كل مبلغ بودجه ‌اي كه قرار است توسط تمام كشورهاي عضو اتحاديه خاص براي بودجه پرداخت شود. اين نسبت همان نسبت تعداد واحدهاي كشور مزبور از كل واحدهاي حق عضويت تمام كشورها خواهد بود.

پ ) حق عضويت در اول ژانويه (يازدهم دي ماه) هر سال قابل پرداخت خواهد بود.

ت)‌ كشوري كه داراي ديون معوقه در ارتباط با پرداخت حق عضويت خود به ميزان مبلغ حق عضويت‌ هاي دو سال كامل قبل يا بيشتر باشد، نمي تواند حق رأي خود را در هر يك از اركان‌ اتحاديه خاص اعمال نمايد. با وجود اين هر يك از اركان‌ اتحاديه خاص مي توانند چنانچه و تا مادامي كه قانع شوند كه تأخير در پرداخت به علت شرايط و اوضاع و احوال استثنائي و غيرقابل اجتناب بوده، اجازه دهند كه آن كشور به اعمال حق رأي خود در آن ركن ادامه دهد.

ث ) چنانچه بودجه، قبل از آغاز دوره مالي جديد تصويب نشود ميزان آن طبق مقررات مالي در همان سطح بودجه سال قبل خواهد بود.

5 – مبلغ هزينه ها و حق الزحمه‌ ها در قبال خدمات انجام ‌شده به‌ وسيله دفتر بين‌ المللي در ارتباط با اتحاديه خاص، به وسيله مديركل تعيين و به مجمع گزارش خواهد شد.

6 –

الف ) اتحاديه خاص داراي يك صندوق سرمايه در گردش خواهد بود كه با پرداخت در يك نوبت توسط هر كشور عضو اتحاديه خاص، تشكيل مي شود. در صورتي كه اين مبلغ كفايت نكند، مجمع در مورد افزايش آن تصميم‌ گيري خواهد كرد.

ب ) ميزان مبلغ پرداخت اوليه هر كشور به صندوق مزبور يا مبلغ مربوط به مشاركت هر كشور در افزايش آن عبارت خواهد بود از نسبتي از حق عضويت آن كشور در سالي كه در آن سال صندوق مزبور تأسيس شده يا سالي كه در آن سال تصميم به افزايش گرفته شده است.

پ ) مجمع نسبت و شرايط پرداخت را بر اساس پيشنهاد مديركل و پس از استماع نظر كارگروه هماهنگي سازمان تعيين خواهد نمود.

7 –

الف ) در موافقتنامه مقر منعقده با كشوري كه مقر سازمان در قلمرو آن واقع است، مقرر خواهد شد كه هر زمان كه وجوه صندوق سرمايه در گردش كفايت نكند، كشور مزبور، پيش‌ پرداخت‌ هايي را اعطاء نمايد. مبلغ اين پيش‌ پرداخت ‌ها و شرايط اعطاي آن در هر مورد تابع موافقتنامه‌ هاي جداگانه بين كشور مزبور و سازمان خواهد بود.

ب ) كشور موضوع جزء (الف) و سازمان، هر كدام حق دارند طي اطلاعيه كتبي انصراف خود را از تعهد به ارائه پيش‌ پرداخت اعلام نمايند. اين انصراف پس از گذشت سه سال از تاريخ پايان سال اعلام مزبور نافذ خواهد شد.

8 – حسابرسي حسابها به‌ وسيله يك يا چند كشور عضو اتحاديه خاص يا توسط حسابرس خارجي، به نحو مقرر در مقررات مالي صورت خواهد پذيرفت. حسابرسان را مجمع با موافقت خود آنها تعيين خواهد نمود.

ماده 8 – اصلاح مواد (۵) تا (۸)

1 – هر كشور عضو اتحاديه خاص يا مديركل مي تواند پيشنهادهاي مربوط به اصلاح مواد (۵)، (۶)، (۷) و اين ماده را ارائه كند. پيشنهادهاي مذكور را مديركل حداقل شش ماه قبل از بررسي در مجمع، به كشورهاي اتحاديه خاص ارسال خواهد نمود.

2 – اصلاحات مواد موضوع بند (۱) به‌ وسيله مجمع تصويب خواهد شد. تصويب، مستلزم كسب اكثريت سه چهارم آراي مأخوذه خواهد بود. مشروط بر اين كه هر اصلاحيه ماده (۵) و اين بند مستلزم كسب اكثريت چهارپنجم آراي مأخوذه باشد.

3 – هر اصلاحيه مواد موضوع بند (۱) يك ماه پس از تاريخي لازم‌ الاجراء خواهد شد كه مديركل اطلاعيه كتبي پذيرش سه‌ چهارم از كشور‌هاي عضو اتحاديه خاص در زمان تصويب اصلاحيه در مجمع را كه طبق تشريفات قانون اساسي متبوع آنها صورت گرفته است دريافت نمايد. هرگونه اصلاحيه مواد مذكور كه به اين ترتيب پذيرفته شود، از تاريخ لازم‌ الاجراء شدن اصلاحيه براي تمامي كشورهايي كه عضو اتحاديه خاص هستند يا كشورهايي كه در تاريخ مؤخري عضو آن مي ‌شوند، لازم‌ الاتباع خواهد بود. مشروط بر اين كه هر اصلاحيه‌ اي كه تعهدات مالي كشورهاي عضو اتحاديه خاص را افزايش دهد، تنها در مورد آن عده از كشورهايي كه پذيرش خود را نسبت به چنين اصلاحيه‌ اي اعلام نموده باشند، لازم‌ الاجراء باشد.

ماده 9 – تصويب و الحاق؛ لازم‌ الاجراء شدن

1 – هر كشور عضو كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي كه اين موافقتنامه را امضاء نموده است، مي تواند آن را تصويب نمايد و اگر آن را امضاء ننموده باشد، مي تواند به آن ملحق شود.

2 – اسناد تصويب و الحاق نزد مديركل سپرده خواهد شد.

3 –

الف ) اين موافقتنامه در مورد پنج كشور نخستين كه اسناد تصويب يا الحاق خود را سپرده‌ اند، سه ماه پس از سپردن پنجمين سند لازم‌ الاجراء خواهد شد.

ب ) اين موافقتنامه در مورد هر كشور ديگر،‌ سه ماه پس از تاريخي لازم‌ الاجراء خواهد شد كه تصويب يا الحاق آن به‌ وسيله مديركل اطلاع داده شود، مگر اين كه تاريخ مؤخري در سند تصويب يا الحاق تعيين شده باشد كه در مورد أخير، اين موافقتنامه در مورد آن كشور در تاريخي كه به اين ترتيب تعيين شده است، لازم‌ الاجراء خواهد شد.

4 – تصويب يا الحاق به خودي خود به منزله پذيرش تمام شروط و برخورداري از تمام مزاياي اين موافقتنامه خواهد بود.

ماده 10 – اعتبار و مدت موافقتنامه

اين موافقتنامه داراي همان اعتبار و مدت كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي خواهد بود.

ماده 11 – بازنگري مواد (۱) تا (۴) و (۹) تا (۱۵)

1 – مواد (۱) تا (۴) و (۹) تا (۱۵) اين موافقتنامه مي تواند به منظور ايجاد اصلاحاتي كه مطلوب باشد،‌ مورد بازنگري قرار گيرد.

2 – هرگونه بازنگري در فراهمايي كه بين نمايندگان كشورهاي عضو اتحاديه خاص برگزار خواهد شد، مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

ماده 12 – فسخ عضويت

1 – هر كشور مي تواند طي اطلاعيه ‌اي خطاب به مديركل، عضويت خود را در اين موافقتنامه فسخ نمايد. فسخ عضويت تنها در مورد كشوري كه آن را انجام داده است، نافذ و موافقتنامه براي ساير كشورهاي عضو اتحاديه خاص به طور كامل نافذ و لازم‌ الاجراء باقي خواهد ماند.

2 – فسخ عضويت يك سال پس از روزي كه در آن، مديركل اطلاعيه را دريافت نموده است، نافذ خواهد شد.

3 – هيچ كشور عضو اتحاديه خاص نمي تواند قبل از انقضاي مدت پنج سال از تاريخ عضويت خود در اتحاديه خاص، حق فسخ عضويت مقرر در اين ماده را اعمال نمايد.

ماده 13 – سرزمين‌ ها

مفاد ماده (24) كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي در مورد اين موافقتنامه اعمال خواهد شد.

ماده 14 – امضاء، زبانها، اطلاعيه‌ ها

1 –

الف ) اين موافقتنامه در نسخه ‌اي واحد به زبان انگليسي و فرانسوي امضاء خواهد شد و هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردار خواهند بود و نزد دولت سوئيس سپرده خواهد شد.

ب ) اين موافقتنامه براي امضاء تا تاريخ۳۰ ژوئن ۱۹۶۹ ميلادي (برابر با

۹ تير ۱۳۴۸ هجري‌شمسي) در برن مفتوح خواهد بود.

2 – مديركل پس از مشورت با دولتهاي ذي‌ نفع متون رسمي را به ساير زبان‌ هايي كه ممكن است مجمع تعيين نمايد، تهيه خواهد نمود.

3 – مديركل دو نسخه از متن امضاء شده اين موافقتنامه و تصديق‌ شده به‌ وسيله دولت سوئيس را براي دولت كشورهايي كه آن را امضاء نموده‌ اند و بنا به درخواست، براي دولت هر كشور ديگر ارسال خواهد نمود.

4 – مديركل اين موافقتنامه را نزد دبيرخانه سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسانيد.

5 – مديركل تاريخ لازم‌ الاجراء شدن موافقتنامه، امضاء ها،‌ سپردن اسناد تصويب يا الحاق،‌ پذيرش اصلاحيه‌ هاي اين موافقتنامه و تاريخ‌ هايي كه در آنها اصلاحيه‌ هاي مزبور لازم‌ الاجراء مي ‌شوند و اطلاعيه‌ هاي فسخ عضويت را به آگاهي تمامي دولتهاي كشورهاي عضو اتحاديه خاص خواهد رساند.

ماده 15 – مقررات دوره انتقالي

تا زماني كه اولين مديركل، عهده‌ دار سمت شود، ارجاعات در اين موافقتنامه به دفتر بين‌ المللي سازمان، يا به مديركل به ترتيب به منزله ارجاعات به دفاتر بين‌ المللي متحد براي حمايت از مالكيت معنوي يا مدير آن خواهد بود.

طبقه بندي لوكارنو

فهرست فهرست طبقات

طبقه    1

مواد غذايي

طبقه    2

اقلام، مواد پوشاكي و البسه

طبقه    3

كالاهاي مسافرتي، جعبه‌ ها و بارگُنج ‌ها (كانتينرها)،‌ سايبان ‌ها و وسايل شخصي كه در جاي ديگر مشخص نشده است

طبقه    4

برس و جارو ابزار

طبقه    5

توپ و طاقه منسوجات،‌ پارچه ملافه ‌اي طبيعي و مصنوعي

طبقه    6

مبلمان

طبقه    7

كالاهاي خانوار كه در جاي ديگر مشخص نشده است

طبقه    8

ابزار و سخت ‌افزار

طبقه    9

بسته‌ ها و بارگُنج ‌ها (كانتينرها) براي حمل و نقل يا جابه ‌جايي كالاها

طبقه    10

ساعت ‌هاي ديواري و روميزي و ساعت‌ هاي مچي و ساير وسايل اندازه ‌گيري و‌ ابزار كنترلي و علامت ‌دهي

طبقه    11

اقلام تزئيني

طبقه    12

وسايل حمل و نقل يا جرثقيل

طبقه    13

تجهيزات براي توليد، ‌توزيع يا انتقال برق

طبقه    14

تجهيزات ضبط، ارتباطي يا بازيابي اطلاعات

طبقه    15

ماشين ‌هايي كه در جاي ديگر مشخص نشده ‌اند

طبقه    16

دستگاه‌ هاي عكاسي (فتوگرافيك)، فيلم‌ سازي و فيلمبرداري (سينما توگرافيك) و بصري

طبقه    17

آلات موسيقي

طبقه    18

ماشين آلات چاپ و اداري

طبقه    19

تجهيزات لوازم ‌التحرير و اداري، كالاهاي آموزشي و هنري

طبقه    20

تجهيزات فروش و تبليغات، علامتها

طبقه    21

بازي‌ ها، اسباب ‌بازي‌ ها، تورها و كالاهاي ورزشي

طبقه    22

اسلحه، اقلام آتش بازي،‌ اقلام شكار، ماهيگيري و حشره ‌كش

طبقه    23

تجهيزات توزيع مايع، بهداشتي، حرارتي، تهويه و تجهيزات تهويه مطبوع، ‌سوخت جامد

طبقه    24

تجهيزات پزشكي و آزمايشگاهي

طبقه    25

واحدهاي ساختماني و مصالح ساختماني

طبقه    26

دستگاهها و وسايل روشنايي

طبقه    27

تنباكو و تداركات دخاني

طبقه    28

محصولات داروئي و آرايشي، اقلام و وسايل آرايشي

طبقه    29

وسايل و تجهيزات براي مقابله با خطرات آتش ‌سوزي، جلوگيري از تصادف و نجات

طبقه    30

اقلام براي مراقبت و جابه ‌جايي حيوانات

طبقه    31

ماشينها و ابزار براي آماده ‌سازي غذا يا نوشابه كه در جاي ديگر جدول مشخص نشده است.

طبقه    32

نمادهاي گرافيكي و آرم ‌ها، الگوهاي سطح، تزئينات

فهرست طبقات و طبقات فرعي با يادداشت هاي توضيحي

ملاحظات كلي

الف – عناوين طبقات و طبقات فرعي مبين اشاره كلي به حوزه‌ اي است كه كالاها به آن تعلق دارند. با وجود اين برخي از كالاها ممكن است تحت شمول بيش از يك چنين عنواني باشند. بنابراين توصيه مي شود كه براي اطمينان حاصل نمودن از طبقه بندي كالاهاي مختلف، به فهرست الفبايي مراجعه شود.

ب – يادداشت هاي توضيحي مربوط به يك طبقه، در طبقات فرعي كه به آن مربوط مي ‌شوند تكرار نمي گردد. بنابراين توصيه مي شود كه به هنگام مطالعه يادداشت هايي كه در خود طبقات فرعي قرار دارند، به آنها نيز مراجعه شود.

پ – اصولاً، كالاها ابتدا طبق هدف آنها و بعداً اگر امكان داشته باشد، طبق شيئي كه ارائه مي دهند طبقه بندي مي ‌شوند. طبقه بندي اخير اختياري است.

ت – در موردي كه طبقه بندي خاصي براي كالاهايي كه قرار است بخشي از كالاي ديگر را تشكيل دهند وجود نداشته باشد، آن كالاها در همان طبقه و طبقه فرعي محصولي قرار داده مي ‌شوند كه قرار است آن ‌را تشكيل دهند به شرط اينكه آنها را نتوان معمولاً براي هدف ديگر مورد استفاده قرار داد.

ث ـ كالاهايي كه اشياء تركيبي چند منظوره هستند، به استثناي قطعات تركيبي چند منظوره مبلمان، در طبقات و طبقات فرعي كه با هر منظور مورد نظر تطابق داشته باشد قرار داده مي ‌شوند.

طبقه 1

مواد غذايي

يادداشت ها:

الف – شامل مواد غذايي براي انسان، مواد غذايي براي حيوانات و اغذيه براي رژيم غذايي

ب – غير از بسته ‌بندي‌ ها (طبقه 9).

01 – 01

محصولات نانوائي و خبازي، بيسكويت، ‌نان شيريني،‌ ماكاروني و ساير محصولات از غلات، شكلات‌ ها، شيريني ‌جات،‌ يخها (بستني‌ ها)

02 – 01

ميوه و سبزيجات

03 – 01

پنيرها، كره و جايگزين ‌هاي كره، ساير فرآورده‌ هاي لبني

04 – 01

گوشت قصابي (شامل فرآورده‌ هاي گوشتي)، ماهي

05 – 01

(خالي)

06 – 01

مواد غذايي براي حيوانات

99 – 01

متفرقه

طبقه 2

اقلام پوشاكي و البسه

يادداشت: غير از اقلام پوشاكي براي عروسكها (طبقه 01 – 21)، تجهيزات خاص براي حفاظت در مقابل خطرات آتش ‌سوزي، جلوگيري از تصادف و نجات (طبقه 29) و پوشاك حيوانات (طبقه 01 – 30).

01 – 02

زيرپوش ‌ها، زيرپوش ‌هاي زنانه، كرست ‌ها، سينه‌ بندها (سوتين ‌ها)، شب‌ پوش

يادداشتها:

الف – شامل كرست ‌هاي شكسته‌ بندي (ارتوپديك) تن پوشهاي تنگ (بادي ‌هاي) نخي.

ب- غير از پارچه ‌هاي نخي خانوار (طبقه 13 – 6).

02 – 02

پوشاك

يادداشتها:

الف – شامل تمام انواع البسه و خز، لباسهاي حمام، پوشاك ورزشي و البسه شكسته ‌بندي (ارتوپديك)، با رعايت استثنائات مذكور در جزء (ب) زير.

ب- غير از زيرپوش ‌ها (طبقه 01 – 2)، يا البسه كه در طبقات 03 – 2، 04 – 02 – 05 – 2 يا 06 – 2 قرار مي گيرند.

03- 02

سرپوش (كلاه)

يادداشت:

شامل تمام انواع سرپوش‌ ها براي مردان‌، زنان و كودكان.

04 – 02

كفش (پاي افزار)، جوراب- جوراب ساقه ‌بلند

يادداشت:

شامل پوتين ‌ها و كفشهاي خاص براي ورزشهايي نظير فوتبال، اسكي و هاكي روي يخ – پاي ‌افزارها (كفش ها) و جورابهاي شكسته ‌بندي (ارتوپديك)، جوراب شلواري، مچ پيچ و ساير پاپوش ‌ها.

05- 02

كراوات،‌ روسري (شال ‌گردن)، ‌دستمال ‌گردن و دستمال ‌ها

يادداشت:

شامل تمام لوازم جانبي «صاف و تخت» پوشاك.

06- 02

دستكش ‌ها

يادداشت:

شامل دستكش‌ هاي جراحي و دستكش ‌هاي محافظ لاستيكي و پلاستيكي براي استفاده خانگي يا براي مشاغل يا ورزشهاي مختلف.

07- 02

البسه و لوازم جانبي پوشاك

يادداشتها:

الف – شامل دكمه‌ ها،‌ قلاب براي لباس (قزن قفلي، سگگ)، براي سرپوش (كلاه) و براي كفش (پاي‌ افزار)، بندها، سنجاق‌ ها، ابزار خياطي دستي و بافندگي و گلدوزي و لوازم فرعي پوشاك نظير كمربندها، بند شلوارها (ساسپندرها)، بندها يا تسمه‌ هاي شلوارك و شورت.

ب- غير از كاموا و ساير نخها (طبقه 01 – 5)، مخلفات تزئيني (طبقه 04 – 5)، چرخهاي خياطي،‌ بافندگي و گلدوزي (طبقه 06 – 15)، يا جعبه ‌هاي خياطي (بارگُنج ‌ها – كانتينرها) (طبقه 01 – 3).

99- 02

متفرقه

طبقه 3

كالاهاي مسافرتي، جعبه و بارگُنج ‌ها (كانتينرها)، سايبان ‌ها و وسايل شخصي كه در جاي ديگر مشخص نشده است

01 – 03

صندوقها، چمدانها، كيف دستي‌ هاي مردانه، كيف زنانه، جاكليدي‌ ها و جعبه‌ هايي كه اختصاصاً براي محتويات خود طراحي شده ‌اند، كيفهاي پول و اشياء مشابه

يادداشت:

غير از اقلام حمل كالاها (طبقه 9) يا جعبه‌ هاي سيگار و جعبه‌ هاي سيگار برگ (طبقه 06 – 27).

02 – 03

خالي

03 – 03

چترها، سايبان، آفتاب ‌گيرها و عصاها و چوب‌ دستي براي راه رفتن

04 – 03

پنكه ‌ها (بادبزنها)

99 – 03

متفرقه

طبقه ۴

برس و جارو ابزار

۰۱ – ۰۴

برسها و جاروهاي نظافت

يادداشت:

غير از برسهاي لباس (ماهوت پاك كن‌ ها) (طبقه ۰۲ – ۴).

۰۲ – ۰۴

برسهاي آرايشي،‌ برسهاي لباس (ماهوت پاك ‌كن ‌ها) و برسهاي كفش

يادداشت:

«برسهاي آرايشي» يعني برسهاي بدن؛ مثل برسهاي سر، ناخن يا دندان (مسواك)

۰۳-۰۴

برسهاي ماشين

يادداشت:

برسهاي ماشين، يعني برسهايي كه در ماشينها يا خودروهاي خاص تعبيه شده ‌اند.

۰۴-۰۴

قلم ‌موها، برسها براي استفاده در آشپزي

۹۹ – ۰۴

متفرقه

طبقه 5

توپ و طاقه منسوجات، پارچه ملافه ‌اي طبيعي و مصنوعي

يادداشتها:

الف – شامل تمام منسوجات يا كالاهاي مشابه كه به صورت ياردي فروخته مي شود و ساخته ‌شده نمي ‌باشند.

ب- غير از كالاهاي ساخته ‌شده (طبقه 2 يا 6).

01 – 05

كالاهاي ريسندگي

يادداشت‌ ها:

الف – شامل كاموا و نخ

ب- غير از براي مثال طناب،‌ طناب سيمي، زه، نخ چندلا (نخ قند)، (طبقه 06 – 9).

02 – 05

بند

03 – 05

گلدوزي

04 – 05

روبان ‌ها، قيطان و ساير مخلفات تزئيني

05 – 05

منسوجات پارچه ‌اي

يادداشت:

شامل منسوجات پارچه‌ اي، ‌بافته شده، گره اي يا به نحو ديگر توليد شده،‌ مشمائي (برزنتي)،‌ نمدي يا پارچه پشمي كلفت و پارچه پشمي طبيعي و مصنوعي.

06 – 05

پارچه ملافه‌ اي طبيعي يا مصنوعي

يادداشت‌ ها:

الف- شامل ورقهايي كه ويژگي‌ هاي خاص آنها فقط عبارت است از تزئينات سطحي آنها يا تركيب ساخت آنها و خصوصاً ورقهاي پوششي نظير كاغذهاي ديواري،‌ لينولئوم، ورقهاي پلاستيكي با خاصيت خودچسبندگي، ورقهاي بسته ‌بندي و طاقه‌ هاي كاغذ با رعايت استثنائات مذكور در جزء (ب)

ب- غير از كاغذ تحرير، حتي به ‌صورت طاقه‌ ها (طبقه 01 – 19) و ورقه‌ هايي كه به عنوان قطعه ساختماني به ‌كار بروند مانند پانلهاي ديواري و قرنيز (طبقه 01 – 25).

99 – 05

متفرقه

طبقه 6

مبلمان

يادداشت ‌ها:

الف – اشياء تركيبي مبل كه تشكيل ‌دهنده قطعات در طبقات فرعي مختلف هستند در طبقه 05 – 6 طبقه بندي شده ‌اند.

ب – سرويس ‌هاي مبل تا آنجا كه بتوان به آنها به ‌صورت يك طرح نگريست در طبقه 05 – 6 طبقه بندي شده‌ اند.

پ – غير از توپ و طاقه منسوجات و پارچه مبلي (طبقه 5).

01 – 06

صندلي ‌ها (نشستن گاه‌ ها)

يادداشت ‌ها:

الف – شامل همه صندلي‌ ها حتي اگر براي دراز كشيدن مناسب باشند نظير نيمكت‌ ها،‌ كاناپه ‌ها،‌ عسلي ‌ها (سوفا ها) نيمكت‌ هاي صندوقي،‌ نيمكت‌ هايي براي سونا و كاناپه ‌هاي بزرگ

ب – شامل صندلي‌ هاي خودروها

02 – 06

تختخواب ‌ها

يادداشت‌ ها:

الف – شامل پايه ‌ها و تكيه ‌گاه ‌هاي (نگاهدارنده ‌هاي )تشكها

ب – غير از صندلي ‌هاي مناسب براي دراز كشيدن (طبقه 01 – 6)، نظير نيمكت ‌ها،‌ كاناپه‌ ها، عسلي ‌ها (سوفا ها)، نيمكت ‌هاي صندوقي،‌ نيمكت ‌هايي براي سونا و كاناپه ‌هاي بزرگ

03 – 06

ميزها و مبلمان مشابه

04 – 06

مبلمان ‌هاي مخصوص انبار و طبقه ‌بندي

يادداشت‌ ها:

الف – شامل كمدها (گنجه ‌ها)،‌ مبلهاي با كشو يا قسمت‌ ها و قفسه‌ ها.

ب – شامل تابوت‌ ها، آستري و جداره تابوت ‌ها،‌ خاكستردان ‌هاي كوره جسدسوزي.

05 – 06

مبلمان‌ هاي تركيبي

06 – 06

ساير مبلمان ‌ها و قطعات مبل

07 – 06

آيينه‌ ها و قابها

يادداشت:

غير از آيينه ‌هايي كه در طبقات ديگر قراردارند (به فهرست الفبائي مراجعه شود).

08 – 06

لباس آويزها

09 – 06

تشكها و كوسنها و تشكچه‌ ها

10 – 06

پرده‌ ها و پرده كركره داخل ساختمان

11 – 06

فرشها، پادري‌ ها و قاليچه ‌ها

12 – 06

فرشينه‌ ها و فرشهاي آويختني و كوبلن‌ ها

13 – 06

پتوها و ساير كالاهاي پوششي،‌ پارچه‌ هاي نخي خانوار ملحفه ‌هاي كتاني‌ و دستمال سفره و روميزي

يادداشت:

شامل رومبلي ‌ها (پيراهن مبل)، روتختي ‌ها و روميزي ‌ها (كاورهاي ميز)

099 – 06

متفرقه

طبقه 7

كالاهاي خانوار كه در جاي ديگر مشخص نشده است

يادداشتها:

الف – شامل وسايل خانه و وسايل آشپزخانه كه با دست كار مي ‌كنند حتي اگر داراي موتور باشند.

ب – غير از ماشين‌ ها و وسايلي كه براي آماده ‌سازي غذا و نوشيدني به ‌كار مي ‌رود (طبقه 31).

01 – 07

چيني – ظروف بلوري، ‌ظروف غذاخوري و ساير كالاهاي داراي ماهيت مشابه

يادداشتها:

الف – شامل ظروف غذاخوري و آشپزخانه از همه نوع مواد، به ‌ويژه ظروف كاغذي و مقوايي

ب – غير از ظروف و بارگُنج ‌هاي (كانتينرهاي) پخت و پز نظير ظروف (قابلمه ‌هاي) شيشه ‌اي و سفالي (طبقه 02 – 7)، يا گلدان ‌ها،‌ گلدان ‌هاي مخصوص كاشت گل و گياه، چيني و بلورآلات صرفاً‌ داراي ماهيت تزييني (طبقه 02 – 11).

02 – 07

وسايل آشپزي،‌ ظروف و بارگُنج‌ ها (كانتينرها)

03 – 07

كاردهاي ميزي، قاشق ‌ها و چنگالها

04 – 07

وسايل و ظروف با كاركرد دستي براي آماده ‌سازي غذا يا نوشابه

يادداشت:

غير از وسايل و ظروف طبقه‌ بندي شده در طبقه 02 – 7 و طبقه 31.

05 – 07

تجهيزات اتو،‌ شستشو – تميزكردن و خشك كردن

يادداشت:

غير از وسايل خانگي برقي براي شستشو،‌ تميزكاري يا خشك كردن (طبقه 05 -15).

06 – 07

ساير وسايل و ظروف ميزي

07 – 07

ساير ظروف خانگي (سبدها)

08 – 07

ابزار جابخاري (شومينه)

99 – 07

متفرقه

طبقه 8

ابزار و سخت ‌افزار

يادداشتها:

الف – شامل ابزار با كاركرد دستي،‌ حتي اگر نيروي مكانيكي جايگزين نيروي عضلاني شود؛ براي مثال اره ‌ها و مته‌ هاي (دريل‌ هاي) برقي

ب – غير از ماشينها يا ابزار ماشين (طبقه 15 يا 31).

01 – 08

ابزار و وسايل براي سوراخ (دريل) كردن، آسياب كردن يا حفاري

02 – 08

چكشها و ابزار و وسايل مشابه ديگر

03 – 08

ابزار و وسايل برش

يادداشتها:

الف – شامل ابزار و وسايل اره كردن

ب – غير از كاردهاي (چاقو هاي) ميزي (طبقه 03 – 7) ، ابزار و وسايل برش براي استفاده درآشپزخانه (طبقه 31)، يا چاقوهاي مورد استفاده در جراحي (طبقه 02 – 24).

04 – 08

پيچ گوشتي‌ ها و ساير ابزار و وسايل مشابه

05 – 08

ساير ابزار و وسايل

يادداشت:

شامل ابزاري كه در طبقات يا طبقات فرعي ديگر طبقه ‌بندي نشده‌ اند يا قرار نخواهند گرفت.

06 – 08

دستگيره ‌ها، دستگيره‌ هاي گرد و لولاها

07 – 08

وسايل قفل كردن يا بستن

08 – 08

وسايل مخصوص بستن، نگاهداشتن يا نصب كردن كه در ساير طبقات درج نشده است.

يادداشتها:

الف – شامل ميخها، پيچها، مهره‌ ها و چفتها

ب – غير از وسايل بستن و سفت كردن براي پوشاك (طبقه 07 – 2)، براي تزيين (طبقه 01 – 11)، يا براي استفاده دفتري و اداري (طبقه 02 – 19).

09 – 08

قطعات نصابي و اتصالات فلزي براي درها، پنجره ‌ها ‌و مبل و كالاهاي مشابه

10 – 08

جاي دوچرخه و موتورسيكلت

99 – 08

متفرقه

يادداشت:

شامل كابلهاي غيربرقي، صرف‌ نظر از موادي كه آنها از آن ساخته شده ‌اند.

طبقه 9

بسته‌ ها و بارگُنج ‌ها (كانتينرها) براي حمل و نقل يا جابه ‌جايي كالاها

01 – 09

بطري ‌ها، فلاسك‌ ها، ظروف (ديگها)، قرابه ‌ها و كُپها و بارگُنج ‌ها (كانتينرها) با وسايل پخش ديناميكي

يادداشتها:

الف – «ديگها يعني ظروفي كه به‌ عنوان بارگُنج (كانتينر) استفاده مي ‌شود.

ب – غير از ديگهاي سفالي (طبقه 01 – 7)، يا گلدان ‌هاي مخصوص كاشت گل و گياه (طبقه 02 – 11)

02 – 09

قوطي ‌هاي ذخيره‌ سازي،‌ بشكه ‌ها و چليك‌ ها

03 – 09

جعبه ‌ها، صندوق‌ ها، بارگُنج ‌ها (كانتينرها)،‌ قوطي‌ ها يا حلبي ‌هاي (نگاهداري)

يادداشت :

شامل بارگُنج ‌هاي (كانتينرهاي بار)

04 – 09

زنبيل ‌ها ، جعبه ‌هاي مشبك و سبدها

05 – 09

كيسه ‌ها‌،‌ گوني ‌ها، تيوپ‌ ها و كپسول ‌ها (پوشينه ‌ها)

يادداشتها:

الف – شامل كيسه ‌ها يا گوني ‌هاي پلاستيكي با يا بدون دسته يا وسايل بستن.

ب – «كپسول ‌ها» (پوشينه‌ ها) يعني آنهايي كه براي بسته‌ بندي به كار مي ‌روند.

06 – 09

طنابها و مواد مربوط به تسمه

07 – 09

ابزار بستن و وسايل اضافه

يادداشتها:

الف – فقط شامل ابزار بستن براي بسته‌ ها.

ب – «وسايل اضافه» براي مثال، يعني وسايل پخش و اندازه ‌گيري تعبيه ‌شده در بارگُنج ‌ها (كانتينرها) و افشانه ‌هاي (اسپري ‌ها) جدا شدني.

08 – 09

پالتها و سكوها براي بالابرها (ليفت تراكها)

09 – 09

بارگُنج ‌هاي (كانتينرهاي) پسماند و نخاله و آشغال و جايگاههاي آنها

99 – 09

متفرقه

طبقه 10

ساعتهاي ديواري، روميزي و ساعتهاي مچي و ساير وسايل اندازه‌ گيري و ابزار كنترل و علامت ‌دهي

يادداشت:

شامل وسايل با كاركرد برقي

01 – 10

ساعتهاي ديواري و روميزي و ساعتهاي شماطه دار

02 – 10

ساعتها و ساعت مچي

03 – 10

ساير وسايل اندازه ‌گيري زمان (زمان ‌سنج ‌ها)

يادداشت:

شامل دستگاههاي زمان سنج نظير زمان ‌سنج ‌هاي توقفگاه، زمان ‌سنج ‌ها براي استفاده در آشپزخانه و وسايل مشابه.

04 – 10

ساير وسايل سنجش،‌ دستگاهها و اسبابها

يادداشتها:

الف – شامل وسايل و دستگاهها و اسبابهاي اندازه ‌گيري دما، فشار، وزن،‌ طول، حجم و الكتريسته.

ب – غير از نورسنج در عكاسي (طبقه 05 – 16).

05 – 10

وسايل، دستگاهها و اسباب براي كنترل، امنيت يا آزمون

يادداشت:

شامل هشدارهاي( آلارم ‌هاي) ضدسرقت و آتش‌ سوزي و انواع مختلف آشكارسازها

06 – 10

دستگاهها و اسباب علامت‌ دهي

يادداشت:

غير از اسباب روشنايي ‌زا يا علامت‌ ده براي خودروها (طبقه 06 – 26).

07 – 10

غلافها (پوشش‌ ها)، جعبه ‌ها، صفحه‌ هاي تنظيم، عقربه ‌ها و تمام قسمتها و لوازم جانبي ديگر وسايل اندازه ‌گيري، كنترل و علامت ‌دهي

يادداشت:

«غلافها» يا پوشش ‌ها يعني پوشش‌ ها يا غلافهاي ساعت مچي و ساعت ديواري و تمام غلافهايي كه جزء لاينفك وسايلي مي ‌باشد كه ساز و كار را فقط در خود جاي مي ‌دهد. به ‌استثناي جعبه ‌هايي كه اختصاصاً براي محتويات آنها (طبقه 01 – 3) يا براي بسته‌ بندي طراحي شده‌ اند (طبقه 03 – 9)

99 – 10

متفرقه

طبقه 11

اقلام تزييني

01 – 11

جواهرآلات

يادداشتها:

الف – شامل جواهرآلات پرزرق و برگ (فانتزي) و بدلي.

ب – غير از ساعتهاي مچي (طبقه 02 – 10).

02 – 11

وسايل تزييني كوچك، ميز،‌ سربخاري و تزئينات ديواري خانگي، گلدانها و گلدانهاي كاشت گل و گياه.

يادداشت:

شامل مجسمه ‌ها،‌ آويزها و آذينهاي معلق و مجسمه ‌هاي كوچك.

03 – 11

مدالها و نشانها

04 – 11

گلهاي مصنوعي،‌ ميوه ها و گياهان

05 – 11

پرچمها،‌ تزئينات جشن و سرور

يادداشتها:

الف – شامل حلقه و تاج گل، نوارهاي كاغذي و تزئينات درخت كريسمس.

ب – غير از شمع ‌ها (طبقه 04 – 26).

99 – 11

متفرقه

طبقه 12

وسايل حمل و نقل يا جرثقيل

يادداشتها:

الف – شامل تمام خودروها: دريايي، زميني، هوايي،‌ فضايي و ساير

ب – شامل قطعات، اجزاء تشكيل‌ دهنده ‌و لوازم جانبي كه فقط در ارتباط با خودرو وجود دارد و نتوان آن را در طبقه ديگري قرار داد؛ اين قطعات، اجزاء و لوازم جانبي خودروها بايد در طبقه فرعي خودرو مربوط قرار داده شود، يا اگر آنها در مورد خودروهاي متعدد كه در طبقات فرعي مختلف قرار داده شده ‌اند، مشترك هستند در طبقه 16 – 12 واقع شوند.

پ – علي‌ الاصول غير از قطعات، اجزاء و لوازم جانبي خودروها كه بتوان آنها را در طبقات ديگر قرار داد؛ اين قطعات،‌ اجزاء و لوازم جانبي بايد در همان طبقه از كالاهاي همنوع يا به عبارت ديگر داراي همان عملكرد قرار گيرند. بنابراين فرشها يا زيرپايي ‌هاي اتومبيلها بايد در طبقه فرشها (طبقه 11 – 6) قرار داده شوند؛ موتورهاي الكتريكي براي خودروها بايد در طبقه 01 – 13 قرارداده شوند و موتورهاي غيرالكتريكي براي خودروها بايد در طبقه 01 – 15 واقع شوند (همين امر در مورد اجزاء اين موتورها اعمال مي شود)؛ چراغهاي جلو اتومبيل بايد در طبقه دستگاههاي روشنايي‌ دهنده (طبقه 06 – 26) قرار گيرند.

ت – غير از نمونه ‌هاي اندازه ‌گيري خودروها (طبقه 01 – 21).

12

خودروهايي كه به وسيله حيوانات كشيده مي ‌شوند.

02 – 12

گاري و چرخ دستي ‌ها، فرغون ‌ها

03 – 12

لوكوموتيوها و تجهيزات متحرك براي راه‌ آهن و تمام خودروهاي ريلي ديگر

04 – 12

تله كابين ‌ها،‌ صندلي ‌هاي بالابرنده و اسكي بالابرها (تله اسكي‌ ها)

05 – 12

آسانسورها،‌ جرثقيل‌ ها براي بارگيري يا ‌حمل

يادداشت:

شامل آسانسورهاي مسافر،‌ آسانسورهاي باري،‌ جرثقيل ‌ها، بالابرها (ليفت ‌تراك ‌ها) و تسمه نقاله ‌ها

06 – 12

كشتيها و قايقها

07 – 12

هواپيماها و خودروهاي فضايي

08 – 12

اتومبيلهاي سواري، اتوبوس ‌ها و كاميونها

يادداشت:

شامل آمبولانس‌ ها و وانتهاي داراي يخچال (جاده ‌اي)

09 – 12

تراكتورها

10 – 12

خودروهاي تريلر جاده‌ اي

يادداشت:

شامل كاروان‌ ها

11 – 12

دوچرخه‌ ها و موتورسيكلت ‌ها

12 – 12

كالسكه‌ ها، صندلي‌ هاي چرخدار مربوط به معلولان و بيماران،‌ برانكاردها

يادداشت ‌ها:

الف – كالسكه‌ ها يعني كالسكه ‌هاي دستي براي نوزادان.

ب – غير از كالسكه‌ هاي اسباب بازي (طبقه 01 – 21).

13 – 12

خودروهاي خاص منظوره

يادداشت ‌ها:

الف – فقط شامل خودروهايي كه اختصاصاً به منظور حمل و نقل نباشد. نظير خودروهاي تميزكننده خيابان،‌ كاميون‌ هاي آب ‌پاش،‌ ماشين آتش‌ نشاني، كاميون‌ هاي برف ‌روب و كاميون‌ هاي امداد.

ب – غير از ماشين ‌هاي كشاورزي چندمنظوره (طبقه 03 – 15)، يا ماشين ‌ها با دستگاهها و ادوات‌ خاص تعبيه شده بر روي خود براي استفاده در ساختمان و مهندسي راه و ساختمان (طبقه04 – 15)

14 – 12

ساير خودروها

يادداشت:

شامل سورتمه‌ ها و خوروهاي هوارو

15 – 12

تايرها و زنجيرهاي ضدلغزش (زنجير چرخ) براي خودروها

16 – 12

قطعات، تجهيزات و لوازم جانبي براي خودروها كه در ساير طبقات يا طبقات فرعي درج نشده است

99 -12

متفرقه

طبقه 13

تجهيزات براي توليد،‌ توزيع يا انتقال برق

يادداشتها:

الف – فقط شامل دستگاههايي است كه جريان برق را توليد، توزيع يا انتقال مي دهند.

ب – در هر حال شامل موتورهاي برقي نيز مي باشند.

پ – غير از دستگاههايي كه با برق كار مي ‌كنند نظير ساعتهاي برقي (طبقه 02 – 10)، يا دستگاههايي كه براي اندازه ‌گيري جريان برق هستند (طبقه 04 – 10).

01 – 13

مولدها (ژنراتورها) و موتورها

يادداشت:

شامل موتورهاي برقي براي خودروها.

02 – 13

مبدلهاي نيرو (ترانسفورماتورها)، يكسوكننده جريان برق،‌ باطري ‌ها و خازنها

03 – 13

تجهيزات براي توزيع يا كنترل نيروي برق

يادداشت:

شامل هادي ‌ها،‌ كليدها، صفحه كليدها و تابلوها.

99 – 13

متفرقه

طبقه 14

تجهيزات ضبط، ارتباطي يا بازيابي اطلاعات

01 – 14

تجهيزات براي ضبط يا تكثير صداها يا تصاوير

يادداشت:

غير از دستگاههاي عكاسي (فتوگرافيك) و فيلم ‌سازي (سينماتوگرافيك) (طبقه 16).

02 – 14

تجهيزات پردازش داده‌ ها و نيز دستگاهها و تجهيزات جانبي

03 – 14

تجهيزات ارتباطات، كنترل از راه دور بي سيم و آمپلي فايرهاي راديويي

يادداشت:

شامل دستگاههاي تلگراف، تلفن و تلويزيون و نيز دستگاههاي بي سيم و چاپ از راه دور.

04 – 14

نمايش گره‌ هاي روي صفحه و تصوير نماها

يادداشت:

شامل آنهايي كه براي كالاهايي هستند كه متعلق به ساير طبقات مي ‌باشد.

99 – 14

متفرقه

طبقه 15

ماشينهايي كه در جاي ديگر مشخص نشده‌ اند

01 – 15

موتورها

يادداشتها:

الف – شامل موتورهاي غيربرقي براي خودروها.

ب – غير از موتورهاي برقي (طبقه 13).

02 – 15

پمپها و كمپرسورها

يادداشت:

غير از پمپهاي دستي و پايي (طبقه 05 – 8)، يا پمپهاي اطفاء حريق (طبقه 01 – 29).

03 – 15

ماشين ‌آلات كشاورزي

يادداشتها:

الف – شامل خيشها و ماشين ‌آلات كمباين يعني هم ماشينها و هم خودروها براي مثال ماشينهاي دروگري و بافه‌ زني.

ب – غير از ابزار يدي (طبقه 8).

04 – 15

ماشين‌ آلات ساختماني

يادداشتها:

الف – شامل ماشينهاي مورد استفاده در مهندسي راه و ساختمان و ماشينها با آلات و ادوات خاص نظير حفاري ‌كننده ‌ها، مخلوط ‌كن ‌هاي بتن و لايروبي‌ كننده ‌ها.

ب – غير از بالابرها و جرثقيل ‌ها (طبقه 05 – 12)

05 – 15

ماشين ‌هاي شستشو، تميزكاري و خشك‌ كن

يادداشتها:

الف – شامل دستگاهها و ماشين ‌ها براي شستشو، تميزكاري و خشك كردن ملافه ‌ها پارچه‌ هاي كتاني سخت،‌ پارچه ‌ها و لباسها، نظير ماشينهاي اطوكشي و دستگاه خشك ‌كن

ب – شامل ماشين ‌هاي ظرفشويي و تجهيزات خشك‌ كن صنعتي.

06 – 15

ماشين ‌هاي پارچه بافي، خياطي،‌ بافندگي و گلدوزي از جمله قطعات لاينفك آنها

07 – 15

ماشين ‌آلات و دستگاههاي تبريد

يادداشت:

الف – شامل دستگاههاي تبريد خانگي (يخچالي).

ب – غير از واگنهاي (راه آهن) يخچال‌ دار (طبقه 03 – 12) يا وانتهاي يخچال‌ دار (زميني) (طبقه 08 – 12).

08 – 15

(خالي)

09 – 15

ماشين‌ ابزار، ماشين ‌آلات قالب‌ ريزي و خراش‌ دهي (شياردهي) و خاك ‌برداري

يادداشت:

غير از ماشين ‌آلات كار روي زمين و جداكننده مواد (طبقه 99 – 15).

99 – 15

متفرقه

طبقه 16

دستگاههاي عكاسي (فتوگرافيك)، ‌فيلم ‌سازي و فيلم‌ برداري (سينماتوگرافيك) و بصري

يادداشت:

غير از لامپهاي عكاسي يا فيلم ‌برداري (طبقه 05 – 26).

01 – 16

دوربين ‌هاي عكسبرداري و دوربين ‌هاي فيلم ‌برداري

02 – 16

پروژكتورها و دستگاههاي تماشاي فيلم

03 – 16

دستگاههاي فتوكپي و بزرگ ‌ساز(گراندسيمان)

يادداشتها:

شامل تجهيزات ميكروفيلم و دستگاهها براي تماشاي ميكروفيلم‌ ها و همچنين ماشينهاي اداري معروف به دستگاههاي فتوكپي كه از فرايندهاي غير از عكاسي استفاده مي ‌كنند (به ويژه فرايندهاي گرمايشي يا مغناطيسي).

04 – 16

دستگاهها و تجهيزات ظاهر كردن عكس و فيلم

05 – 16

لوازم جانبي

يادداشت:

شامل فيلترهاي دوربين‌ هاي عكاسي، نورسنج ‌ها، دستگاههاي سه ‌پايه و فلاش عكاسي.

06 – 16

كالاهاي بصري

يادداشتها:

الف- شامل عينكها و ميكروسكوپ‌ ها.

ب- غير از تجهيزات اندازه ‌گيري تعبيه شده در دستگاههاي بصري (طبقه 04 – 10).

99 – 16

متفرقه

طبقه 17

آلات موسيقي

يادداشت:

غير از جعبه‌ ها براي آلات موسيقي (طبقه 01 – 3)، يا تجهيزات براي ضبط يا تكثير و توليد صداها (طبقه 01 – 14).

01 – 17

ابزار صفحه كليد

يادداشت:

شامل ارگهاي الكترونيك و غير آن، آكوردئون ‌ها، پيانوهاي مكانيكي و غير آن.

02 – 17

ابزار بادي

يادداشت:

غيراز ارگها، آكاردئون ‌ها و هارمونيوم ‌ها (طبقه 01 – 17).

03 – 17

آلات ‌زهي و سيمي

04 – 17

آلات‌ ضربي

05 – 17

آلات‌ مكانيكي

يادداشتها:

الف- شامل جعبه‌ هاي موسيقي

ب- غيراز ابزار صفحه كليد مكانيكي (طبقه 01 – 17).

99 – 17

متفرقه

طبقه 18

ماشين‌ آلات چاپ و اداري

01 – 18

ماشين ‌هاي چاپ و ماشين حسابها

يادداشت:

غير از رايانه‌ ها و ساير دستگاههايي كه در طبقه 02 – 14 قرار مي ‌گيرند.

02 – 18

ماشين ‌هاي چاپ

يادداشتها:

الف – شامل ماشين‌ هاي حروف‌ چيني، ماشين ‌ها و دستگاههاي چاپ كليشه‌ اي، ماشين‌ هاي چاپ و ساير ماشين‌ هاي تكثير نظير تجهيزات تكثير، نسخه‌ برداري، افست و همچنين ماشين‌ هاي نشاني زن، ماشين ‌هاي تمبرزني و تمبر باطل كني.

ب – غير از ماشين ‌آلات فتوكپي (طبقه 03 – 16).

03 – 18

تايپ و قلمها

04 – 18

ماشين ‌هاي صحافي، ماشين‌ هاي چاپ منگنه ‌زني و دوخت، ماشين‌ برش (گيوتين) و پرچين ‌زني (براي صحافي).

يادداشت:

شامل ماشين‌ ها و ابزار مشابه براي برش كاغذ شبيه گيوتين و ابزار پرچين ‌زني.

99 – 18

متفرقه

طبقه 19

تجهيزات لوازم التحرير و اداري، كالاهاي آموزشي و هنري

01 – 19

كاغذ تحرير، كارتها براي مكاتبه و اطلاعيه‌ ها

يادداشت:

شامل تمام كاغذها به معناي بسيار وسيع كلمه كه براي نوشتن، نقاشي، رنگ‌ آميزي يا چاپ به‌ كار مي ‌رود، نظير كاغذ كالك،‌كاغذ كاربن، كاغذ روزنامه، پاكتها، كارتهاي تبريك و كارت پستال‌ هاي مصور حتي اگر در آنها ضبط صدا تعبيه شده باشد.

02 – 19

تجهيزات اداري

يادداشتها:

الف – شامل تجهيزات مورد استفاده در باجه ‌ها و صندوق‌ ها، نظير دستگاههاي تفكيك پول ‌خرد.

ب – برخي از تجهيزات اداري، بايد در ساير طبقات يا طبقات فرعي قرار گيرند؛ مثلاً مبلمان اداري در طبقه 6،‌ ماشين‌ ها و تجهيزات اداري در طبقات 02 – 14؛ 03 – 16؛ 01 – 18؛ 02 – 18 يا 04 – 18 و كالاهاي نوشتاري در طبقه 01 – 19 يا 06 – 19 (به فهرست الفبايي مراجعه شود).

03 – 19

تقويم ‌ها

يادداشت:

غير از دفتر خاطرات (طبقه 04 – 19).

04 – 19

كتابها و ساير اشياء با ظاهر خارجي مشابه

يادداشت:

شامل جلد كتابها،‌ جلدها و شيرازه‌ ها، آلبومها،‌ دفتر خاطرات و اشياء مشابه.

05 – 19

(خالي)

06 – 19

كالاها و ابزار براي نوشتن با دست، براي نقاشي، براي رنگ‌ آميزي،‌ براي مجسمه ‌سازي، براي حكاكي و ساير فنون هنري

يادداشت:

غير از قلم موها (طبقه 04 – 4)، ميزهاي نقاشي و تجهيزات وابسته به آن (طبقه 03 – 6) يا كاغذ تحرير (طبقه 01 – 19)

07 – 19

كالاهاي آموزشي

يادداشتها:

الف – شامل تمام انواع نقشه ‌ها، كره ‌ها و آسمان نماها

ب – غير از وسايل كمك آموزشي سمعي و بصري (طبقه 01 – 14)

08 – 19

ساير موضوعات چاپيها

يادداشت:

شامل اقلام تبليغاتي چاپي

99 – 19

متفرقه

طبقه 20

تجهيزات فروش و تبليغات، علامتها

01 – 20

ماشين‌ هاي فروش خودكار

02 – 20

تجهيزات فروش و نمايش

يادداشت:

غير از كالاهاي مبلي (طبقه 6)

03 – 20

علامت ‌ها،‌ تابلو اعلانات و وسايل تبليغات

يادداشت‌ ها:

الف – شامل وسايل تبليغات نوراني و وسايل تبليغات متحرك.

ب – غير از بسته ‌ها (طبقه 9)، يا وسايل علامت ‌دهي (طبقه 06 – 10).

99 – 20

متفرقه

طبقه 21

بازيها، اسباب ‌بازيها، تورها و كالاهاي ورزشي

01 – 21

بازيها و اسباب ‌بازيها

يادداشت ‌ها:

الف – شامل نمونه‌ هاي اندازه‌ گيري

ب – غير از اسباب‌ بازي براي حيوانات (طبقه 99 – 30).

02 – 21

دستگاهها و تجهيزات ژيمناستيك و ورزشي

يادداشت ‌ها:

الف – شامل موارد زير به عنوان تجهيزات ورزشي: تجهيزات و دستگاههاي لازم براي ورزشهاي مختلف كه داراي هدف خاص ديگري نباشند،‌ نظير توپهاي فوتبال، راكتهاي اسكي و تنيس به ‌استثناي تمام اشياي ديگري كه ممكن است براي تمرين يك ورزش خاص نيز به كار رود.

ب – با رعايت قيد تحديد تعهد مذكور در بند (الف) فوق، شامل تجهيزات آموزشي و دستگاهها و تجهيزات لازم براي بازيها در فضاي باز.

پ – غير از لباس ورزشي (طبقه 2) ، لوژ سوراي يا سورتمه ‌ها (طبقه 14 – 12).

03 – 21

ساير كالاهاي تفريحي و سرگرمي

يادداشت‌ ها:

الف – شامل مكانهاي باز چرخ و فلك (شهربازي) و ماشين‌ هاي خودكار براي بازيهاي شانسي.

ب – غير از بازيها و اسباب ‌بازيها (طبقه 01 – 21) ، يا ساير اقلامي كه بتوان آنها را در طبقه 01 – 21 يا 02 – 21 قرار داد.

04 – 21

تورها و لوازم جانبي آن

يادداشت‌ ها:

الف – شامل ميله ‌ها، ميخها و سايراقلام مشابه.

ب – غير از ديگر اقلام چادرزني كه طبق ماهيت خود بايد در ساير طبقات قرار گيرند، نظير صندلي‌ ها (طبقه 01 – 6)، ميزها (طبقه 03 – 6) ظروف (طبقه 01 – 7) و كاروان ها (طبقه 10 – 12).

99 – 21

متفرقه

طبقه ۲۲

اسلحه، اقلام آتش ‌بازي، اقلام شكار، ماهيگيري و حشره‌ كش

۰۱ – ۲۲

اسلحه‌ هاي پرتابي (راكتي، موشكي)

۰۲ – ۲۲

ساير اسلحه‌ ها

۰۳ – ۲۲

مهمات، ‌راكتها و اقلام آتش ‌بازي (نور افشاني)

۰۴ – ۲۲

نشانه ‌هاي هدف و لوازم جانبي

يادداشت:

شامل وسيله خاص براي به كار انداختن هدفهاي متحرك.

۰۵ – ۲۲

تجهيزات شكار و ماهيگيري

يادداشت:

غير از اقلام پوشاكي (طبقه 2)، يا اسلحه ‌ها (طبقه ۰۱ – ۲۲) يا (طبقه ۰۲ – ۲۲)

۰۶- ۲۲

تله‌ ها، اقلام حشره‌ كش

۹۹ – ۲۲

متفرقه

طبقه 23

تجهيزات توزيع مايع، بهداشتي، گرمايشي، تهويه و تجهيزات تهويه مطبوع، سوخت جامد

01 – 23

تجهيزات توزيع مايع

يادداشت:

شامل لوله ‌ها و قطعات و اتصالات لوله.

02 – 23

وسايل بهداشتي

يادداشتها:

الف – شامل حمامها، دوشها، كاسه ‌هاي دستشويي،‌ سوناها، مستراح‌ ها، واحدهاي بهداشتي و لوازم جانبي بهداشتي درج نشده در ساير طبقات.

ب – غير از لوله ‌ها و قطعات و اتصالات لوله‌ ها (طبقه 01 – 23).

03 – 23

تجهيزات گرمايشي

04 – 23

تجهيزات تهويه و تهويه مطبوع

05 – 23

سوخت جامد

99 – 23

متفرقه

طبقه ۲۴

تجهيزات پزشكي و آزمايشگاهي

يادداشت:

اصطلاح «تجهيزات پزشكي»،‌ شامل تجهيزات جراحي، دندانپزشكي و دامپزشكي نيز مي‌ باشد.

۰۱ – ۲۴

دستگاهها و تجهيزات براي پزشكان، بيمارستان ‌ها و آزمايشگاهها

۰۲ – ۲۴

ابزار پزشكي، ابزار و وسائل براي استفاده آزمايشگاهي

يادداشت:

فقط شامل ابزار با كاركرد دستي

۰۳ – ۲۴

اقلام اعضاي مصنوعي

۰۴ – ۲۴

اقلام زخم‌ بندي، مراقبت‌ هاي پزشكي و پرستاري

يادداشت:

شامل زخم خشك ‌كن ها.

۹۹ – ۲۴

متفرقه

طبقه 25

واحدهاي ساختماني و مصالح ساختماني

25

مصالح ساختماني

يادداشت:

آجرهاي ساختماني، تيرها، قطعات از پيش شكل داده شده، كاشيها، قابهاي چوبي (پانل ‌ها) و آردوازها.

02 – 25

قطعات پيش ‌ساخته يا ساختماني از پيش سرهم شده

يادداشت‌ ها:

الف – شامل پنجره‌ ها، دربها، دربها و پنجره كركره ‌اي بيروني، ديوارهاي جداساز و نرده‌ ها

ب – غير از راه پله‌ ها (طبقه 04 – 25)

03 – 25

خانه ‌ها، گاراژها و ساير ساختمان‌ ها

04 – 25

پله ‌ها،‌ نردبان ‌ها و داربست‌ ها

99 – 25

متفرقه

طبقه ۲۶

دستگاهها و وسايل روشنايي

۰۱ – ۲۶

شمعدان‌ ها و شمعدان چندشاخه و چهل‌ چراغ

۰۲ – ۲۶

چراغ قوه و چراغهاي دستي و فانوس

۰۳ – ۲۶

وسايل روشنايي عمومي

يادداشت:

شامل چراغهاي خارج، روشن‌ سازي صحنه و پروژكتورهاي نورافكن.

۰۴ – ۲۶

منابع نورافشاني الكتريكي و غير آن

يادداشت:

شامل لامپها براي چراغهاي برقي، پلاكهاي نورافشان و لامپهاي تصوير و شمعها.

۰۵ – ۲۶

چراغها، چراغهاي استاندارد، لوستر چهل‌ چراغ، وسايل روشنايي ديواري و سقفي، آباژورها، بازتابگرها، پروژكتورهاي عكاسي (توگرافيك) و فيلم ‌سازي (سينماتوگرافيك)

۰۶ – ۲۶

وسايل روشنايي براي خودروها

۹۹ – ۲۶

متفرقه

طبقه ۲۷

تنباكو و تداركات دخاني

۰۱ – ۲۷

تنباكو سيگار برگ و سيگار

۰۲ – ۲۷

پيپها، نگاهدارنده‌ هاي سيگار برگ و سيگار (چوب سيگاري‌ ها)

۰۳ – ۲۷

زيرسيگاري‌ ها

۰۴ – ۲۷

كبريت‌ ها

۰۵ – ۲۷

فندك‌ ها

۰۶ – ۲۷

جعبه‌ هاي سيگار برگ،‌ جعبه‌ هاي سيگار،‌ تنباكودان‌ ها و كيفهاي تنباكو

يادداشت:

غير از بسته‌ ها (طبقه ۹)

۹۹ – ۲۷

متفرقه

طبقه 28

محصولات داروئي و آرايشي، اقلام و وسايل آرايشي

28

محصولات دارويي

يادداشتها:

الف – از جمله براي حيوانات.

ب – شامل محصولات شيميايي به ‌صورت كاشه،‌ كپسول،‌ قرص مكيدني، قرصها و شكلهاي قرصي همچنين براي گياهان

پ – غير از اقلام مربوط به زخم‌ بندي و پرستاري (طبقه 04 – 24).

02 – 28

محصولات آرايشي

يادداشت:

از جمله براي حيوانات.

03 – 28

اقلام آرايشي و تجهيزات سالن آرايش و زيبايي

يادداشت‌ ها:

الف – شامل تيغها، دستگاهها و وسايل ماساژ، اصلاح مو يا آرايش مو.

ب – غير از برسهاي آرايشي، زيباسازي (طبقه 02 – 4) يا اقلام و تجهيزات براي حيوانات (طبقه 99 – 30).

04 – 28

كلاه ‌گيس‌ ها و موهاي (هرپيس‌ هاي) مصنوعي

99 – 28

متفرقه

طبقه ۲۹

وسايل و تجهيزات براي مقابله با خطرات آتش ‌سوزي، جلوگيري از تصادف و نجات

۰۱ – ۲۹

وسايل و تجهيزات براي مقابله با خطرات آتش ‌سوزي

يادداشت‌ها:

الف – شامل دستگاههاي آتش ‌نشاني.

ب – غير از ماشين‌ هاي آتش ‌نشاني (خودروها) (طبقه ۱۳ – ۱۲) شيلنگ‌ هاي آتش‌ نشاني و سرشيلنگ‌ ها براي شيلنگ آتش‌ نشاني (طبقه ۰۱- ۲۳).

۰۲ – ۲۹

وسايل و تجهيزات براي جلوگيري از تصادف و نجات كه در جاي ديگر مشخص نشده ‌اند

يادداشت ‌ها:

الف – شامل وسايل و تجهيزات براي حيوانات.

ب – غير از برسهاي آرايشي، زيباسازي (طبقه ۰۲ – ۴) يا اقلام و تجهيزات براي حيوانات (طبقه ۹۹ – ۳۰)

۹۹ – ۲۹

متفرقه

طبقه ۳۰

اقلام براي مراقبت و جابه جايي حيوانات

يادداشت:

غيراز مواد غذايي براي حيوانات (طبقه ۱)،يا محصولات دارويي و آرايشي براي حيوانات (طبقه 01 – ۲۸ يا 02 – ۲۸)

۳۰

پوشاك حيوانات

۰۲ – ۳۰

آغل و آشيانه حيوانات،‌ قفسها، لانه ‌هاي سگ و پناهگاه‌ هاي مشابه

يادداشت:

غير از ساختمان‌ ها (طبقه ۲۵)

۰۳ – ۳۰

آخور و دان ‌خوري و آب ‌دهنده ‌ها

۰۴ – ۳۰

زين و برگ

يادداشت:

شامل قلاده و گردن آويزها براي حيوانات.

۰۵ – ۳۰

شلاق ‌ها و سيخها

۰۶ – ۳۰

بسترها و آشيانه‌ ها

۰۷ – ۳۰

نشيمنگاهها و ساير ملحقات قفس

۰۸ – ۳۰

داغها و نشانه‌ گذارها (خالكوب ‌ها) دست‌ بند و پابندها

۰۹ – ۳۰

تيركهاي مخصوص بستن

۹۹ – ۳۰

متفرقه

طبقه ۳۱

ماشين‌ها و وسايل براي آماده‌سازي غذا يا نوشابه كه در جاي ديگر مشخص نشده است.

يادداشت:

غير از ظروف با كاركرد دستي و وسايل و ابزار براي سرو كردن يا آماده ‌سازي غذا يا نوشابه (طبقه۷)

۳۱00 –

ماشين ‌ها و وسايل براي آماده‌ سازي غذا يا نوشيدني كه در جاي ديگر مشخص نشده ‌اند

طبقه ۳۲

نمادهاي گرافيكي و آرمها؛ الگوهاي سطح، تزئينات

۳۲00 –

نمادهاي گرافيكي و آرمها، الگوهاي سطح، تزئينات

قانون فوق مشتمل بر ماده ‌واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه نيس مشتمل بر چهارده ماده و متن موافقتنامه لوكارنو مشتمل بر پانزده ماده و پيوست آن در جلسه علني روز چهار‌شنبه مورخ سوم آبان ‌ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۷ /۸ /۱۳۹۶ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني

موافقتنامه‌ لوكارنو درباره طبقه بندی طرح های صنعتی (نسخه PDF)

دسته بندی


پروژه ها


مدیریت مالکیت فکری- آسیب‌شناسی تجاری‌سازی مالکیت فکری در ایران
نشست مدیریت مالکیت فکری و اقتصاد دانش‌بنیان
معاهده همكاري در ثبت اختراعات
آيين‌نامه مشترك ‌موافقتنامه مادريد و پروتکل مربوطه
موافقتنامه‌ نیس درباره طبقه بندی علایم تجاری

اطلاعات تماس