• تهران
  • 021-82211425

معرفی مدل‌های مصرفی

معرفی مدل‌های مصرفی

مدل‌های مصرفی حقوق ثبت‌شده کوتاه‌مدتی هستند که به اختراعاتی اعطاء می‌شوند که غالباً فاقد آن میزان از گام ابتکاری که در حقوق ثبت اختراع الزامی است، می‌باشند. از این مدل‌ها اغلب تحت عنوان «پتنت‌های کوچک» یاد می‌شود و گاهی به‌عنوان گونه‌ای از «حمایت سطح دو» مورد ملاحظه قرار می‌گیرند. در بسیاری از سیستم‌ها این حق ثبت‌شده، خلاف بیش‌تر فرآیندهای ثبت اختراع، بدون ارزیابی ماهوی اعطاء می‌شود و مدت حمایت کمتری دارد اما واجد همان حقوق انحصاری پتنت می‌باشد. ازآن‌جاکه مدل‌های مصرفی بدون ارزیابی ماهوی مورد حمایت قرار می‌گیرند، ضعیف تلقی می‌شوند. حق انحصاری مدل مصرفی قابلیت اجرایی دارد اما بیش از پتنتی که ارزیابی ماهوی را گذرانده است در معرض بی‌اعتبارشدن قرار دارد. درحالی‌که یک اظهارنامه ثبت اختراع ضعیف ممکن است پس از ارزیابی ماهوی قوی‌تر گردد، حق انحصاری مدل مصرفی فقط با برآوردن الزامات شکلی اعطاء می‌شود. بااین‌حال، کیفیت اظهارنامه ثبت مدل مصرفی به‌میزان زیادی به متقاضی بستگی دارد. برای‌نمونه، یک متقاضی می‌تواند یک جستجوی کامل در دانش قبلی انجام دهد که دراین‌صورت مدل مصرفی به همان نسبت قوی خواهد بود.

مدت حمایت از مدل مصرفی سه‌سال است که برای یک دوره سه‌ساله دیگر قابل تمدید است.

دسته بندی


پروژه ها


مدیریت مالکیت فکری- آسیب‌شناسی تجاری‌سازی مالکیت فکری در ایران
نشست مدیریت مالکیت فکری و اقتصاد دانش‌بنیان
معاهده همكاري در ثبت اختراعات
آيين‌نامه مشترك ‌موافقتنامه مادريد و پروتکل مربوطه
موافقتنامه‌ نیس درباره طبقه بندی علایم تجاری

اطلاعات تماس